Page 10 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 10

10                                                        Haber


               çoKULUsLU metito
         TürkiyE PaZarına GirDi


     HABER
     Ferhat yıldırım


     Küresel akıllı su yönetimi çözümleri
     sağlayıcısı Metito, Türk kimyasal gru-
     bu Info’nun çoğunluk hissesini alarak
     Türkiye pazarına girdi. Dünyada
     46’dan fazla ülkede faaliyet gösteren
     Metito’nun İcra Kurulu Üyesi Fady
     Juez, Türkiye, uluslararası yatırımcılar
     için büyüme potansiyeli bakımından
     cazip bir pazardır ve Türk toplumuna
     hizmet etmeye ve buradaki varlığı-
     mızı tesis etmek üzere ilk adımımızı
     attığımız için heyecan duyuyoruz.
     Info Grubu ile olan sinerjik ortaklığı-
     mız, ülkemize ve komşularına olan
     bağlılığımızı gösteriyor, önümüzdeki
     yıllardaki varlığımızı daha da genişle-
     terek yol boyunca birçok kilometre
     taşını koyacağız”dedi.
     Dünyada 60 yıldan fazla bir süredir
     temiz ve güvenli su erişimini sağla-
     mak için akıllı su yönetimi çözümleri
     sunan küresel sağlayıcı Metito, Türk  olduğunu söyledi. Abdullah Uslu,  Grubu Genel Müdürü Recep Özgan,  önemli yatırımlar yapıyor ve temiz
     kimya şirketi Info Grubu’nun çoğun- şöyle konuştu:           “Varlığı ve dünya çapında tecrübesi  enerjiye ve pozitif çevresel ayak izine
     luk hissesini aldı. 46’dan fazla ülkede  “İnfo Grubu, 2005 yılında Sevgili  olan küresel bir çokuluslu Metito ile  odaklanan projeleri yeniden kullanı-
     faaliyet gösteren Metito, bu sayede  Ortağım Hakan Öztanlılar ile beraber  ortaklık yapmaktan heyecan duyuyo- yor. Sürdürülebilirliği desteklemeye
     Türkiye yerel pazarına ve bölgeye  kurduğumuz su kimyasalları üreten  ruz. Bu, bir firma olarak bugüne kadar  yönelik vizyonumuzu paylaşan örgüt
     kaliteli hizmet sunabilecek. Metito  ve Türkiye’nin tanınmış markaları- elde ettiğimiz başarının ve mevcut  ve kuruluşlarla sinerjik ortaklıklar ku-
     İcra Kurulu Üyesi Fady Juez,“Türkiye,  na su kullanımı ve su geri kazanımı  yeteneklerimizin ötesinde daha da  ruyoruz. Mitsubishi Corporation, Mit-
     uluslararası yatırımcılar için büyüme  konusunda danışmanlık veren bir  rekabetçi olma yeteneğimizin bir ka- subishi Heavy Industries ve IFC’nin
     potansiyeli bakımından cazip bir  firmadır. Kurulduğumuz günden   nıtıdır” dedi. Info Grubu’n yeni atanan  en aktif üyeler arasında yer aldığı
     pazardır ve Türk toplumuna hizmet  beri sistemlere yaptığımız kimyasal  Genel Müdürü Recep Özgan, sözlerini  hissedarlık yapımız da bunu açıkça
     etmeye ve buradaki varlığımızı tesis  şartlandırmaların yanında, Türkiye ve  şöyle sürdürdü: “İnfo Grubu Türki- yansıtmaktadır. Önümüzdeki yıllar-
     etmek üzere ilk adımımızı attığımız  dünyanın değeri olan suyu, tasarruf  ye pazarında, gıda, yiyecek-içecek,  da Türk toplumuna hizmet etmek
     için heyecan duyuyoruz. Küresel   ettirmekle ilgili çalışmalar yaptık yap- turizm ve diğer birçok değişik sanayi  ve daha geniş bir bölgede büyütme
     genişleme stratejimizi, sürdürülebilir  maya devam ediyoruz. Müşterimizin  kollarından anahtar markaları kapsa- çabalarında etkili bir rol oynamak
     sonuçlarla olumlu bir gelecek gör- kullanım alanlarına göre her müşte- yan, takdire değer müşteri referansla- için bunun gibi pek çok daha verim-
     düğümüz pazarlarda kurguluyoruz.  rinin durumuna, yapısına ve işletme  rıyla çok önemli bir yere sahiptir.” li ortaklıklar kurmayı sabırsızlıkla
     Info Grubu ile olan sinerjik ortaklığı- mantığına göre özel olarak yaptığımız  Türkiye ile Birlikte Büyüyeceğiz bekliyoruz. Info Grubu’nun eşsiz yerel
     mız, ülkemize ve komşularına olan  sistemler ile geri kazanımda 10 milyon                 bilgi birikimi ile Türkiye’nin ihtiyaçları,
     bağlılığımızı gösteriyor, önümüzdeki  metreküpün üzerinde geri kazanım  Küresel bir akıllı su yönetimi çözüm- yasal düzenlemeleri ve pazar dina-
     yıllardaki varlığımızı daha da genişle- sağladık. İnfo Grubu olarak, iş ortağı- leri sağlayıcısı olan Metito’nun sürekli  miklerine ilişkin teknik dağarcığı dü-
     terek yol boyunca birçok kilometre  mıza yeni pazarlar sağlarken, 60 yıllık  olarak yeni teknolojiler araştırarak,  şünüldüğünde istikrarlı bir büyüme-
     taşını koyacağız”diye konuştu.   tecrübesi ışığında Metito’nun sahip ol- geliştirerek ve tanıtarak su sıkıntısı  nin yakalayacağına inancımız tamdır.
                                                           Yerel mevcudiyet ve küresel bilgi bi-
     İnfo Grubu’nun Kurucu Ortağı Ab-  duğu teknoloji ve vizyonu ile, müşteri- altındaki pazarlardaki sürdürülebilir  rikimi bizim başarımızın formülüdür.
                                         projeler yoluyla köklü bir değişiklik
     dullah Uslu,küresel ekonomik krizin  lerimize daha verimli ve uzun soluklu  sağladığını belirten Fady Juez, sözleri- Dolayısıyla, Türk halkına yakından
     ülkemizde olan etkilerine rağmen,  hizmet sunmayı hedefliyoruz.”                      daha iyi hizmet sağlayabileceğimize
     46’yı aşkın ülkede 3000 proje gerçek- 14 yıldan fazla deneyime ve prestijli  ne şöyle devam etti:     inanıyorum. Türkiye, artan nüfusu ve
     leştirmiş büyük bir firma ile yapaca- bir proje ve müşteri portfoyu listesine  “Metito, özellikle desalinasyon (tuzdan  sürekli devam eden gelişimiyle daima
     ğımız bu iş birliğinin geleceğe yönelik  sahip, gelişmiş su arıtma teknolojileri  arındırma), atık su geri dönüşümü  fırsatlarla dolu ve heyecan verici bir
     olarak Türkiye de hala ciddi ortaklık- ve su arıtma danışmanlığı alanında  için yeni ve verimli su teknolojileri ve  pazardı, şimdi de öyle ve her zaman
     ların kurulduğuna büyük bir örnek  önde gelen yerel bir sağlayıcısı Info  sistemleri geliştirmek ve üretmek için  öyle olmaya devam edecektir.”
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15