Page 10 - Enerji Dünyası - Temmuz 2019
P. 10

10                                                        haber     Schneider Electric köklü deneyimi ve uzmanlarıyla

          iklim değiŞikliği
                  ProjeSinin                                     Aksa Doğalgaz,
      mimarları araSında                                             3 milyonuncu

                                                              abonesine     HABER                                                         ulaştı
     Kübra yaşar                                                 Türkiye’nin dört bir yanındaki 27

                                                           il, 180 ilçe ve beldede kaliteli hiz-
     Schneider Electric Yönetim Kurulu                                      met anlayışıyla faaliyetlerini 2002
     Başkanı ve CEO’su, aynı zamanda                                       yılından bu yana sürdüren Aksa
     Schneider Electric Vakfı Başkanı                                      Doğalgaz, 2019 temmuz ayı itiba-
     Jean-Pascal Tricoire ortaklık hakkın-                                    rıyla 3 milyon aboneye ulaştı. 2018
     da şu şekilde konuştu; “Schneider                                      yılında gerçekleştirdiği 681 milyon
     Electric Vakfı aracılığıyla bu projeye                                   TL yatırımla 3,409 kilometre yeni
     katkıda bulunarak çalışanlarımızı                                      şebeke imalatı gerçekleştiren ve
     yeni çözümler geliştirmeye ve                                        böylece toplam şebeke uzunlu-
     mevcut çözümleri uygulamaya                                         ğunu 27,883 kilometreye ulaştıran
     teşvik etmek istiyoruz. Her iki Vakıf                                    Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin ulaştığı
     dapragmatik kuruluşlardır. Bu çerçe-                                    toplam doğal gaz şebeke uzunlu-
     vede Solar Impulse Vakfı Yönetim                                      ğunun yüzde 20’sini oluşturuyor.
     Kurulu Başkanı Bertrand Piccard ve                                     “2021 yılında 3,8 milyona
     ben iklim değişikliğiyle mücadelede                                     aboneye ulaşmak istiyoruz”
     inovasyona ve yeni çözümler geliş-
     tirmeye inanıyoruz. Vakıf olarak bu                                     Türkiye genelinde 3 milyonuncu
     ruhla ilerlemeyi hedefliyor. Bu doğ-                                    aboneye ulaşılmasıyla ilgili görüş
     rultuda enerji açığının kapatılması- dünya çapında kurumsal ve siyasi  Uzmanlardan            bildiren Aksa Doğalgaz Yönetim
     na ve daha adil bir çevresel dönü- liderlere tanıtılması planlanıyor. Bu- oluşan             Kurulu Başkanı Yaşar Arslan,
     şümün teşvik edilmesine yardımcı  güne kadar Solar Impulse Efficient  özel ekosistem           “Türkiye’nin en geniş coğrafyaya
     olmak üzere teknolojik, sosyal ve  Solution etiketi alan 179 ekolojik                   hizmet veren doğal gaz dağıtım
     girişimcilikle ilgili inovasyonların  çözüm bulunuyor. Bunlardan öne  Solar Impulse Efficient Solution  şirketi olarak sorumluluğumu-
     yaratılması ve uygulanması için  çıkanlar arasında süt proteininden  etiketi,kullanım döngüsü (karbon  zun farkındayız. Yatırımlarımıza
     katalizör bir rol üstleniyoruz.”  yapılan ve biyolojik olarak çözüne- emisyonları, geri dönüştürülebilir- hız kesmeden devam ediyoruz.
                       bilir bir ambalaj malzemesi, güneş  lik, vb.) değerlendirmesi de dahil  Yalnızca 2018 yılında 681 milyon
     İlk sıfır emisyonlu kutup bilimsel  enerjili bir su arıtma tesisi, enzim  olmak üzere iş modeli ve uygula- TL yatırım gerçekleştirdik ve 3,409
     araştırma istasyonu ve Low Tech  bazlı bir plastik geri dönüşüm    ma için hedef ülke başlıklarını da  kilometrelik yeni dağıtım şebekesi
     Lab’in ortaklarından biri olan Sch- teknolojisi ve sıfır atıklı bir inşaat  içeren ve altı bölümden oluşan  oluşturduk. Bir yıl gibi kısa bir za-
     neider Electric Vakfı, projedeki iler- yöntemi bulunuyor.       bir değerlendirilme sürecinin    man içinde, dağıtım bölgelerimiz
     lemeyi izliyor ve kurumsal sektörle                   ardından veriliyor. Fikirler online  kapsamındaki 36 ilçeyi ilk kez do-
     sivil toplum arasında koordinasyo- Bu kapsamda iş ortaklığının önemi- bir sistem üzerinden toplanıyor ve  ğal gazla buluşturmanın gururunu
     nu sağlıyor. Bu şekilde Schneider  ne değinen Piccard; “Yarının başarılı  sunulan projelerin ve uzmanların  yaşıyoruz” dedi.
     Electric’in sürdürülebilirlik taahhüt- şirketleri enerji verimliliği konusun- isimlerinin korunması amacıyla
     lerine de katkıda bulunuyor.    da bugünden harekete geçilmesi    Solar Impulse Foundation tara-   Yatırımlarına ara vermeyecekleri-
                       gerektiğini anlayan ve çevrenin                     ni belirten Arslan, “Bu topraklara
     Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir  korunması ile ilgili tüm fırsatlardan  fından geliştirilen bir çevrimiçi  yatırım yapmaya devam ediyoruz.
     Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına  faydalanan şirketlerdir. Solar Impul- platform aracılığıyla analiz ediliyor.  Daha fazla insanımızın çevreci,
     yardımcı olacak çözümler      se Vakfı ile gerçekleştirilen bu işbirli- Belirlenen beş temel hedef alanda  konforlu ve ekonomik enerji
                                         uzmanlaşmış çok sayıda profesyo-
     Solar Impulse Vakfı bu hedeflerden  ği ile Schneider Electric, öncü tavrını  nelin katkıda bulunduğu süreç, bir- kaynağı olan doğal gaz ile buluş-
     en az birine yönelik geliştirilen ve  bir kez daha göstermekte ve ekolojik  kaç gün veya birkaç hafta sürebili- ması için ara vermeden çalışıyo-
     teknik fizibilite, çevresel avantajlar  dönüşümdeki rolünün tam olarak  yor. Schneider Electric Foundation  ruz. Kısa vadede, 2021 yıl sonuna
     ve kârlılık kriterlerini karşılayan  farkında olduğunu kanıtlamak-   projeyi Schneider Electric orga-  kadar 3,8 milyon aboneye; yeni
     1.000 çözümün seçilmesi ve des-  tadır. Birlikte çevreyi koruyan ve  nizasyonu içinde destekleyecek,   hizmet vermeye başlayacağımız
     teklenmesini hedefliyor. Seçimler  kârlı çözümlerin seçilmesi sürecini  afrika için mini yenilenebilir enerji  illerle birlikte uzun vadede ise top-
     yapıldıktan sonra Solar Impulse  hızlandırmak için gereken her türlü  şebekeleri konusunda uzman bir   lamda 4,7 milyon aboneye doğal
     Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bert- çabayı gösterecek ve geniş ölçekte  araştırmacı olan Nicolas Plain gibi  gaz konforu sunmayı hedefliyo-
     rand Piccard tarafından çözümlerin  kullanılması için çalışacağız” dedi. uzmanları mobilize edecek.    ruz” şeklinde konuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15