Page 10 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 10

10                                                        Haber

         SIFIR ATIK PROJESİ İLE     20 milYar Tl TasarruF hedeFi                                                           Yine haziran ayında projemizin bir
     HABER                                                    parçası olan Sıfır Atık Mavi konusunu
     Necdet Emre aygün                                              gündeme getirerek denizlerimizde
                                                           temizliği başlattık. Bu sayede 122 bin
     ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre                                         193 metreküplük deniz çöpü topladık.
     Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı’nın                                    769 kuruluş Sıfır Atık Mavi konusun-
     resmi açılışında konuşan Sayın                                       da çalışacağını taahhüt etti” dedi.
     Emine Erdoğan Hanımefendi, 2 yıldır                                     100 bin kişiye istihdam
     süren Sıfır Atık Projesi’nin detaylarını                                  sağlanacak
     paylaştı. Şu ana kadar 25 bin kamu
     kurum ve kuruluşunun sıfır atık siste-                                   Doğal kaynaklar tükenmeden
     mine geçtiğini, 2020 yılından itibaren                                   yarınlara aktararak, yenilenebilir
     de 250 binden fazla nüfusu olan ilçe                                    kaynaklara yönelinmesi gerektiğine
     belediyeleri ve OSB’lerin bu sisteme                                    dikkat çeken Sayın Emine Erdoğan
     dâhil edileceği açıklayan Sayın Emi-                                    Hanımefendi, “İyi bir gelecek istiyor-
     ne Erdoğan Hanımefendi, “2023 yılı-                                     sak yeşil ekonomiyi hızlı bir şekilde
     na kadar sıfır atık projemiz sayesinde                                   gerçekleştirmeliyiz” dedi. Sıfır Atık
     20 milyar TL’lik bir tasarruf sağlamış                                   Projesi sayesinde 2023 yılına kadar
                                                           tüm Türkiye’de sıfır atık sisteminin
     olacağız” dedi. ENTECH - Geri Dönü-                                     uygulamaya konulmasını sağlamayı
     şüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık                                    ve 20 milyar liralık tasarruf elde
     Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Sıfır                                    etmeyi hedeflediklerini de söyleyen
     Atık Forumu’nun resmi açılışıSayın                                     Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi,
     Emine Erdoğan Hanımefendi ve T.C.                                      “100 bin kişiye istihdam sağlayaca-
     Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mu-                                    ğız. Bu arada Geri kazanım oranımızı
     rat Kurum’un teşrifleri ve hitaplarıyla                                   da yüzde 35’lere çıkaracağız” dedi.
     gerçekleştirildi. CNR Expo İstanbul
     Fuar Merkezi’nde düzenlenen foru-                                      “2023 hedefimiz için hammad-
     mun açılışında konuşan CNR Hol-                                       deyi de üretmemiz lazım”
     ding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda                                      T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
     Erem, Sıfır Atık Projesi ile toplum                                     Murat Kurum ise; açılışta yaptığı
     bilincine sahip çıktığı için Sayın Emi-                                   konuşmasında sıfır atık ile sektörle-
     ne Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkür                                     re sağladıkları katkılardan söz etti.
     etti. Ceyda Erem, “Toplumun bilinç-                                     Sıfır atık uygulamalarıyla geleceğin
     lenmesi için bu kadar üst düzeyde                                      koruma altına alındığını belirten Ba-
     yürütülen Sıfır Atık Projesi gerçekten                                   kan Murat Kurum, “Türk ekonomisi
     çok kıymetli. Biz de CNR Holding ola-                                    ihracatı ile önemli bir ivme kazandı.
     rak bu hassas konuyu sahiplenmiş                                      Bunda her sektörün katkısı var. 167
     durumdayız. Önümüzdeki süreçte   22. 913 kamu kurum ve kuruluşu   Sistemi’ni devreye aldık. Bugün 22 bin  milyar dolarlık bir seviyeye gelen
     hem fuarlarımız hem de forumları-  Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne geçti  913 kamu ve kurumumuz bu sisteme  ihracatımızı 2023’te 500 milyar
     mız konuyu Anadolu’ya taşıyacağız.                   entegre oldu ve giriş yapmaya başla- dolara taşımak için üretimimizi de
     Çalışmalarız sürüyor” dedi.     2017 yılında başlattıkları proje ile ilk  dı” şeklinde konuştu.    artırmamız gerekiyor. Bunun için
                       hedeflerinin kamu kurumlarında
     “Yaşam biçimlerimizi gözden     çöp kaynağını ayrıştırmayı başarmak  Sıfır Atık Mavi ile 122.193    hammaddeyi de üretir hale gelme-
     geçirmeliyiz”            olduğunu söyleyen Sayın Emine    metreküp deniz çöpü toplandı    liyiz” dedi. 1950 yılı sonrası şehirleş-
                                                           menin artmasıyla başlayan kirliliğin,
     Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi   Erdoğan Hanımefendi, “2 yıldan bu  Sıfır Atık Projesi’ni dünyaya bir miras  1990’dan itibaren sorun haline geldi-
     ise;forumda yaptığı konuşmasın-   yana 25 bin hizmet binasında sıfır atık  bırakma iştiraki olarak gördüklerini  ğini ifade eden Bakan Murat Kurum,
     daçevre bilincine dikkat çekerek,  sistemine geçtik.Sıfır Atık Yönetme- vurgulayan Sayın Emine Erdoğan  “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak
     “Çevre bilinci doğayı bir bütün olarak  liği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm  Hanımefendi, “Sıfır atığın büyük edi- 2 yıl önce Sayın Emine Erdoğan
     görmektir. Bu bakış açısında ülkeler  kamu kurumlarımızı sisteme entegre  nimleri olduğuna inanıyorum. 1 Ocak  Hanımefendi’nin himayelerinde
     arasındaki sınırların hiçbir önemi yok- etmiş olacağız. 2020 yılının ikinci  2019 itibariyle plastik poşet uygula- Sıfır Atık Projesi başlattık. Çevreyi
     tur. Kendi ülkesini, doğasını korumak  yarısında ise 250 binden fazla nüfusu  masını getirdik ve şu ana kadar yüzde  korumaya yönelik her projeyi Sıfır
     isteyen herkes aslında dünyanın do- olan ilçe belediyelerimizi ve OSB’le- 78’lik bir orana ulaştık. 2021 yılında  Atık Projesi’nin çatısı altında değer-
     ğasını korumakla eş fikirdedir. Kendi  rimizi Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne  ise depozitoyu sıfır atık uygulama- lendiriyoruz. Bu kapsamda TOKİ’nin
     sınırınız içerisinde gerçekleştirdiğiniz  dâhil etmeyi hedefliyoruz. Bu arada  sına dâhil edeceğiz. Bu uygulama  devam eden konutları, hastaneler,
     geri dönüşüm dünyanın her yerinde  sıfır atık ile ilgili yaptığımız çalışmaları  ile geri dönüşümde daha da büyük  sosyal konutlar sıfır atık sistemine
     nüfuz eden bir iyilik hareketidir” dedi.  kayıt altına almak için Sıfır Atık Bilgi  kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz.  uyumlu halde üretiliyor” dedi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15