Page 13 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 13

yorum                                                           13                   yaVaŞ aKILLI ŞeHirLer

                                                           nolojinin vatandaşların kendilerini
                                                           çekebilecekleri ve kentsel ortamdaki
                                                           farklı deneyimlere anlamlı bir şekilde
                  Necmi                                       girebilecekleri platformlar oluştu-
                özdemir                                        rabileceğini kabul etmeleri gerekir.
                                                           Örneğin, teknoloji tabanlı kurulumlar
         nozdemir@enerjidunyasi.com.tr                                    veya projeksiyonlar, insanların şehir
                                                           deneyimini zenginleştirirken, geçmiş
     Konuyla ilgili yazıyı kaleme alan                                      zamanlardan insanlar ve yerler hak-
     diyor ki: Akıllı şehirler kentsel yaşamı                                  kında hikayeler ortaya koyabilir.
     daha verimli kılmayı hedefliyor ancak                                    Yapay Zeka ve makine öğrenmesi
     şehir sakinleri için, yavaşlamaları ge-                                   şehirleri anlamak için yeni yollar
     rekiyor, diyor Lakshmi Priya Rajend-                                    ve insanların içinde çalışma şeklini
     ran(Senior Research Fellow in Future                                    sunabilir ve bu da insan davranışı
     Cities, Anglia Ruskin University)                                      açısından ve akıllı şehir planlamasın-
     Tüm dünyada hükümetler, kurumlar                                      da önemli bir yer edinmeye yardım-
     ve işletmeler akıllı şehirler oluştur-                                   cı olabilir.
     mak için veri toplama, iletişimi geliş-                                   Yavaş ve akıllı şehirler, vatandaşların
     tirme ve bilgi paylaşımı ile kentsel                                    bir yerin tarihi, bugünü ve geleceği
     altyapı ile teknolojileri birleştiriyor.                                  ile bağlantı kurmasına, yerel karakte-
     Bu çabaların temel amaçlarından                                       re vurgu yapmasına ve bir topluluk
     biri, kenti daha verimli ve üretken                                     duygusu oluşturmasına yardımcı
     kılmak, bir başka deyişle işleri hız-                                    olurken, insanlara daha fazla seçenek
     landırmaktır. Ancak vatandaşlar için,                                    sunmak için en son teknolojiyi kulla-
     bu artan hız bağımlılık kazandırabilir.  yapmak yerine, konsantre olmaları,  Örneğin, Londra’da sanatçılar ve  narak, hızlandırmak mı yoksa yavaş-
     İşletmeler veya hizmetlerin aksine,  düşünmeleri ve okuduklarını anlama- aktivistler, genel halkı kentsel alanlarla  latmak mı istedikleri hakkında her iki
     vatandaşların üretken olmak için her  ları için zaman ayırmaya teşvik eder.  anlamlı bir şekilde etkileşime girmeye  yaklaşımdan da en iyisini alabilir.
     zaman hızlı olmaları gerekmez. Birkaç  Benzer şekilde, uluslararası yavaş  teşvik etmek için yavaş yürüyüşler
     araştırma girişimi, şehirlerin refahı ve  yemek hareketi, İtalya’da 1986’da Ro- düzenlediler ve hareketin hızına bağlı  Bu sadece verimliliği ve üretkenliği
     verimliliği arttırmak için “yaşanabilir”  ma’daki İspanyol Merdivenleri’nde bir  olarak, kentteki deneyimlerinin ne  arttırmakla kalmaz, aynı zamanda
     olması gerektiğini göstermektedir. Bu  McDonald’s restoranının açılmasına  kadar çeşitli olabileceğini göstermele- teknolojinin aktif olarak insanların
     nedenle, akıllı şehirlerde yaşam kalite- karşı bir protesto olarak başladı. Daha  rini sağladılar.    yaşam kalitelerini iyileştirmelerine
     si sadece hız ve verimlilikle ilişkilendi- sonra, 1999’da yavaş yemek hareke-               ve şehirleri daha iyi yaşam alan-
     rilmemelidir.            tinden ilham alan “Sittaslow hareketi”  YAVAş VE AKIllI        ları haline getirmelerine yardımcı
                                                           olmasını sağlar. İdealist görünebilir,
     Şehir hayatının hızı, insanların duy- (Yavaş şehir) toplulukları geleceğe  İnsanların kaygılarını akıllı şehir poli- ancak zaten geliştirilmekte olan ileri
     guları ya da hatıraları, yapılı çevre,  taşıyabilecek bir ekonomi geliştirirken  tikalarının merkezine koymaya çalış- teknoloji yelpazesiyle şehirlerin hem
     hareketin hızı ve insanları herhangi  yerel karakterin korunmasının öne- mak, vatandaşların planlama yapma- akıllı hem de yavaş olmasını sağla-
     bir yerden bağlayan ya da ayıran tek- mini vurgulamaktadır. Yavaş şehirler,  larına katılmalarını ve katılımlarını  mak insanların gelecekte daha iyi,
     nolojiler gibi birçok faktör tarafından  kirliliği, trafiği ve kalabalıkları azaltarak  sağlamalarını sağlayan yaratıcı taban  daha anlamlı hayatlar yaşamalarına
     belirlenir. Dünyadaki şehirler gittik- ve topluluklar içinde daha iyi sosyal  yaklaşımlarının olmayışı nedeniyle  yardımcı olabilir.
     çe “akıllı” hale geldiğinde, optimize  etkileşimi teşvik ederek halkın yaşam  her zaman zorlayıcı olmuştur. Ve
     edilmiş karşılaşmalar ve deneyimler  kalitesini iyileştirme çabalarından  teknoloji vatandaşlara bir yer hakkın- Aslında söylem iki ayrı ekol olan,
     arasında, insanların şehirle dikkatlice  ortaya çıkmaktadır ve yeşil alan, eri- daki geniş bir veri yelpazesine anın- Teknoloji odaklı akıllı şehir’den, bizim
     ilgilenip eğlenebilecekleri yavaş anlar  şilebilir altyapı ve internet bağlantısı  da erişim sağlayabilse de o yerdeki  savunduğumuz insan odaklı ekolun
     olması gerekmektedir. Şehirler, in- sağlamaya, yenilenebilir enerjiyi ve  gerçek deneyimlerini geliştirmek için  desteklenme savıdır.
                                         nadiren kullanılır.
                       sürdürülebilir taşımayı teşvik etmeye,
     sanların hareket etmesi, karşılaşması,  herkese sıcak ve dostane davranma-                 İnsan Odaklı Ekol ne diyor; Teknoloji
     iletişim kurması ve alanları keşfetme- ya odaklanan ayrıntılı bir politika yö- Akıllı şehirleri yavaşlatmak, vatan- Doğaya-Çevreye-İnsan ilişkilerine-Ta-
     si için bir ortam sağlar. Araştırmalar  nergeleri izlemelidirler. Yavaş şehirler,  daşlara her biri kendine özgü bir  rihe vb…oluşumlara Daha Mutlu
     faaliyetin hızına ve kentsel çevreye  şehirlerde daha anlamlı bir etkileşime  deneyim sunan kentsel çevreyi farklı  İnsan ve Toplum oluşturmaya yara-
     bağlı olarak, bu deneyimlerin nasıl  izin veren, duraklatma veya yavaş- adımlarla keşfetme imkânı verebilir.  yacak faydalı ortam sağlama aracıdır.
     farklılaşabileceğini göstermektedir.                  Bunu yapmak için mimarların, sa-  Dolayısıyla başlık ve sav, Tüm Dünya
                       lama dahil, daha sağlıklı davranış  natçıların ve şehir planlamacılarının  Kentlerince Akıllı Şehir kapsamında
     “Yavaş” yaklaşımlar, modern yaşamın  kalıpları için fırsatlar yaratabilir. teknolojinin bilgiye, hizmetlere ve eğ-
     birçok sağlıksız veya yüzeysel yönü- Bu kurallar, şehir yönetimleri için net  lenceye anında erişebilmesinin öte- tercih edilmesi gereken bir ekoldür.
     ne bir panzehir olarak tanıtılmıştır.                                    Her zaman söylediğimiz gibi “Önce
                       bir yol haritası sunmaktadır; ancak,  sine bakmaları gerekiyor (ister video
     Örneğin, yavaş okuma hareketi, oku- yerel halk için dünyadaki hızlı tempo- oyun salonları isterse de havaalanları  İnsan” ve “tüm canlıların” mutluluğu
     yucuları kısa okumalar ve kısa me- lu şehirlerde yavaş bir şehir ahlakının  ve istasyonlardaki şarj ve navigasyon  yaşam felsefemizdir.
     tinler arasında hızlı bir şekilde geçiş  teşvik edebileceği yollar da vardır.  bölmeleri olsun). Bunun yerine, tek- Sevgi ve Sağlıkla Kalın...
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18