Page 15 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 15

dosya                                                            15


                                          Erdem: “İş Dünyasında Kadın     mek amacıyla 2002 yılından beri
                                          İletişim Ağı” projemizin, kadın   aktif olarak hizmet veren Kadın
                                          girişimciliğinin güçlendirilmesi ve  Girişimciler Derneğinin, herhan-
                                          toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi- gi bir kâr amacı gütmeden ve iş
                                          mizin gerçekleştirilmesi yolunda  kurmak isteyen bayanlara destek
                                          tarihi bir dönüm noktası olacağına  sağlaması bu işin sadece devletin
                                          inanıyorum. Bu inanç ve kararlılık- sorumluluğunda olmadığını, iste-
                                          la hazırladığımız projemizin Avru- yen herkesin bu işe destek olabile-
                                          pa Birliği ve devletimiz tarafından  ceğinin en güzel kanıtıdır.
                                          aynı inançla desteklenmesinden   Devletimizin, destek ve teşvikle-
                                          mutluluk duyuyoruz. Kamu ve
     Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk          özel sektörün kadın girişimciler-  rini kadın girişimcilere de uygu-
                                          den ürün ve hizmet alması ülke-   laması, ülkenin potansiyelinden
                                          nin ekonomik ve sosyal gelişimine  daha çok faydalanabilmeyi gözler
                                          katkı sağlayacağını ifade eden   önüne seren bir gerçektir. Çünkü
                                          Erdem, Türkiye’nin her bölgesinde  Kadın girişimcinin farkına varma-
                                          faaliyet gösteren iş kadını sivil top- mış bir ülke, henüz tam anlamıyla
                                          lum örgütleri arasında güçlü ve et- ekonomik büyüme potansiyelini
                                          kin bir dayanışmayı gerçekleştiren  kullanamıyor, demektir.
                                          güçlü bir iletişim ağı olacaktır. Aynı  Siyaset alanında kadın aday kon-
                                          zamanda kadın girişimciliğine dair  tenjanları nasıl ki demokrasimizi
                                          kamuoyu yaratacak girişimler için  zenginleştiriyorsa, girişimcilikte ka-
                                          de bir zemin niteliğinde” şeklinde  dınların özel olarak teşvik edilmesi
                                          açıklamalarda bulundu.       de ekonomik ve sosyal kalkınma-
     Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin
                                          Etkinlikte konuşan Ticaret Bakan  ya öyle zenginleştiriyor. Bu ne-
                                          Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur:“-  denle; kadın nüfusunun ekonomik
                                          Sivil toplum kuruluşlarımızın da  faaliyetlere ve üretime katılması-
                                          kadınlarımızın ekonomiye katkı   nın zamanı geldi ve geçiyor bile”
                                          sunmasında çok önemli bir rol oy-  Kadın girişimciler platform
                                          nadığına inanıyoruz. Bu kapsamda;  sayesinde büyüyecek
                                          önde gelen sivil toplum kuruluşla-
                                          rımızın el birliğiyle İş Dünyasında  İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı
                                          Kadın İletişim Ağı Projesi’ni hayata  projesinin hayata geçirilmesinde
                                          geçirmelerini çalışmalarımız için  ilk adım olarak kurulan www.tica-
                                          tamamlayıcı ve güçlendirici bir   retinkadinlari.com, sahip, teknik
                                          unsur olarak görüyoruz. Bu proje  altyapısı güçlü, kapasitesi yüksek,
     Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı                    ile işkadınlarımızın güçlendiklerini,  işlevsel bir platformun kuruluşu-
     Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan                işlerinde başarıya ulaştıklarını ve  nu gerçekleştirdi. Web platformu,
                                          diğer kadınlarımızın önünü açmak  bu hibe programının hedefleriyle
                                          için çalıştıklarını görmekten büyük  uyumlu olarak Türkiye’deki tüm
                                          memnuniyet duyuyoruz. ”       girişimci kadın STK’larını, kadın-
                                                            ların kamu ve özel sektörün mal
                                          İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı  ve hizmet satın almak için düzen-
                                          projesi katılım öncesi Avrupa Bir- lediği ihaleler alanında başarılı
                                          liği mali yardımları altında destek- olabilmeleri, gerekli bilgilere ve
                                          lenen bir proje. Biz Avrupa Birliği  pazarlara ulaşabilmeleri için güçlü
                                          başkanlığı olarak katılım öncesi  bir araç niteliğinde olacak. Kurulan
                                          mali yardımın genel koordinasyo-  portal ile girişimci kadınlar tek bir
                                          nundan sorumlu kuruluş olarak    çatı altında birbirlerini destekleme,
                                          aynı zamanda Sivil Toplum Örgüt-
     KAGİDER Başkanı Emine Erdem                                         ortak iş yapma ve girişimci kadın-
                                          lerine sağlanan desteklerle ilgili  lar ile iş yapmak isteyen kurumlar
                                          çalışmaları koordine eden kuruluş  bir araya gelecek.
                                          olarak bu projenin bir parçası
                                          olmaktan büyük onur duyuyoruz.   Projenin yasa tasarısı haline
                                          Avrupa Birliği başkanlığı olarak  dönüşmesi hedefleniyor
                                          özellikle projenin yürütülmesi ve  Proje ile kamu sektörüyle mü-
                                          bundan sonraki süreçte özellikle  zakere edilecek bir tasarı için
                                          kamuyla diyalogun geliştirilme-   teklif sunulması, İş Dünyasında
                                          si konusunda her türlü desteği   Kadın İletişim Ağı’nın katılımcı
                                          bundan sonraki çalışmalarda da   STK’ların ve kadınların hizmet ve
                                          gerçekleştireceğiz ”dedi
                                                            danışmanlık almaları, ulusal ve
                                          Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı  uluslararası ölçekte mevcut diğer
     Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur               Fatma Şahin: “Bu yönde ülkemiz-   kuruluşların kapasitelerini geliştir-
                                          deki kadın girişimcilerini destekle- meleri hedefleniyor.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20