Page 4 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 4

4                                                        Haber

              Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı:

               kadınlar enerji, bilim ve     Teknolojide daha akTiF olmalıdır
     HABER
     Ferhat Yıldırım


     Sabancı Üniversitesi Kurucu Müte-
     velli Heyeti Başkanı Güler Sabancı,
     “Temiz Enerji, Bilim ve Teknoloji-
     de Kadın Liderler” konferansında
     Gazeteci-Yazar Ferhat Yıldırım’a
     açıklamalarda bulundu.
     Sabancı Üniversitesi İstanbul
     Uluslararası Enerji ve İklim Mer-
     kezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi
     Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT)
     ve Hello Tomorrow Türkiye’nin
     düzenlediği “Temiz Enerji, Bilim ve
     Teknolojide Kadın Liderler” konu-
     lu uluslararası konferans programı
     öncesinde Gazeteci-Yazar Ferhat
     Yıldırım ile görüşen Sabancı Üni-
     versitesi Kurucu Mütevelli Heyeti
     Başkanı Güler Sabancı, “Bu sene
     etkinliğimiz geçmiş senelerde
     organize ettiğimiz konferanslardan
     farklı oldu. Bu sene temamız kadın
     liderlerimizdir. Enerji sektöründe
     bir farkındalık oluşturmayı amaç-                    “Geleneksel enerjı sektöründe    doğrultusunda bu konuya eğildik
     ladık. Ümit ediyorum ki! Konferans                   kadın çalışan oranı %25’te     ve 4 yılda kadın çalışan sayısının
     amacına ulaşacaktır. Kadınların                    kalıyor”              arttığını görüyoruz. Özellikle yöne-
     karar alma sürecine katılımı verim-                                     tim kademesinde büyük bir artış
     liliği artırmaktadır” dedi.                       “Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide  oldu. Kadın liderlerin rolünün çok
                                         Kadın Liderler” konulu konferan-
     “Kadınlar ve erkekler olarak                      sının açılışında video mesajıyla  daha arttığını görüyoruz.”
     hepimiz aynı adil fırsatları hak                    katılımcılara seslenen Uluslararası  Konferansta konuşan Enerji Ge-
     ediyoruz”                                Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr.  leceği Girişimi Kurucusu (Energy
     Sabancı Topluluğu olarak cinsiyet                    Fatih Birol, 4 yıl önce IEA Başka- Futures Initiative) ve ABD Enerji
     eşitliliğinde her zaman öncü ve                     nı olarak seçildiğinde başlattığı  Bakanı Eski Baş Danışmanı Melanie
     örnek olduklarının altını çizen Sa-                   modernizasyon stratejisinde enerji  Kenderdine, konferansta “Kadınların
     bancı, “Enerji sektöründe faaliyet                   sektöründe cinsiyet eşitliğini des- Enerji Sektöründeki Yerini Neden
     gösteren şirketlerimizin her dört                    tekleme konusunun da ilk sırada   Yükseltmeliyiz” başlıklı bir sunum
     yönetisinden birisi kadındır. Beyaz                   yer alan üç konudan biri olduğunu  yaptı. Melanie Kenderdine, “Liderler
     yaka çalışanlarımızdan ise üçte                     belirterek, şu mesajları verdi:   arasındaki kadınların oranı enerji
     biri kadınlarımızdan oluşuyor.     Kadınların rolüne daha fazla   “Bugün tüm küresel iş gücüne ba-  sektöründe sadece %17. Bu oran
     Bu sayıları daha da artırmak için    odaklanmak için burada     kıldığı zaman kadınların temsilinin  otomotiv, ulaşım, endüstriyel üretim
     çalışıyoruz. Kadınlarımızı destekle- olduklarını belirten Güler Sabancı,  %49 olduğunu görüyoruz. Ancak  ve altyapıda daha düşük. Halbuki
     yecek ve teşvik edecek tüm prog-   “Potansiyelimizi ortaya çıkarmak  geleneksel enerjiye bakıldığında  istatistiklere göre kadınların daha
     ramların içerisinde olma gayreti     ve toplumumuza katkıda     kadınların oranı %25’te kalıyor.  fazla liderlik pozisyonunda çalıştığı
     içerisindeyiz” diyerek konuştu.   bulunabilmek adına, kadınlar ve  Yenilenebilir enerjide bu oranın  şirketlerde daha iyi finansal per-
                                                           formans sağlanıyor” diye konuştu.
     Kadınların doğru eğitim ve öğre-   erkekler olarak hepimizin aynı  çok daha yüksek olduğu düşünü-   Aynı pozisyonda çalışan kadın ve
     tim ile iş hayatına adım atmala-   adil fırsatları hak ettiğimize her  lebilir ancak orada da sadece 3’te  erkeğin aldıkları maaşlar arasındaki
     rının önemine de değinen Güler   zaman inandım. Enerji sektöründe  1 olduğunu görüyoruz. Yönetim    farka da dikkat çeken, Melanie Ken-
     Sabancı, kadınlarımızın karşılarına  kadınlar işgücünün yüzde 20’sini  pozisyonlarına bakıldığında kadın- derdine, “OECD ülkeleri arasında cin-
     çıkan fırsatları değerlendirmeye      oluşturuyor” dedi.     ların katılımına ilişkin sayılar bu  siyet arası maaş farklılıkları Güney
     her zaman hazır olmaları gerektiği-                   oranlardan bile daha düşük. IEA   Kore’de %36.6, Türkiye %20.1, ABD’de
     ni söyledi.                               olarak modernizasyon stratejimiz  %17.9, Yeni Zelanda’da da %5.6” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9