Page 4 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 4

4                                                        Haber


     türKiye imsad Gündem BULUŞmaLarI     ‘Fırtınalı havada dümende olmak’     HABER
     Ali sürüm     Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri
     Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından
     düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’
     toplantısı, ‘Fırtınalı Havada Dümende
     Olmak’ başlığı altında gerçekleştirildi.
     Türkiye İMSAD 2013-2015 Dönemi
     Yönetim Kurulu Başkanı 2017-2020
     Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
     A. Dündar Yetişener, “Bugüne kadar
     yaşadığımız deneyimlerle, fırtınalar-
     dan her seferinde daha da güçlenerek
     çıktık. Yurt içi pazardaki daralmayı, yurt
     dışı pazarlarda artırdığımız performan-
     sımızla telafi etmeye çalışıyoruz” dedi.
     Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğ-
     luise şöyle konuştu: “Hava sertleşince,
     dalga boyu yükseldiğinde kaçınılmaz
     olarak kısa vadeli konulara odaklan-
     mak gerekse de, fırtınanın sürekli
     olmayacağı bilinciyle, uzun vadeli he-
     defleri gözden kaçırmadan yol almak
     önemlidir. Neticede esas önceliğimiz
     ve sorumluluğumuz uzun vadeli, sür-                   Vekili A. Dündar Yetişener, “Eylül başın- pazarda ‘Türk Malı’ inşaat malzeme-
     dürülebilir değer yaratmaktır.”                     da açıklanan 2019 ilk yarıyıl büyüme  lerine çok güveniliyor. Türkiye inşaat
                                         rakamlarına göre, fırtınalı bir havanın  malzemeleri sanayicileri olarak Batı’nın
     Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale                    etkisi altında olduğumuz ortada. Ancak  standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyat-
     getirdiği, 2019 yılınınEylül ayı ‘Gündem                bugüne kadar yaşadığımız deneyim-  larıyla rekabet ediyoruz. 2018 yılında
     Buluşmaları’ toplantısı, 20 Eylül Cuma                 lerle, fırtınalardan her seferinde daha  Türkiye’nin toplam ihracatı içinde inşa-
     günü Tekfen Tower’da düzenlendi.                    da güçlenerek çıktık. Yurt içi pazardaki  at malzemeleri sektörünün payı yüzde
     Türkiye İMSAD 2013-2015 Dönemi                     daralmayı, yurt dışı pazarlarda artırdı- 12,7’ye ulaştı ve ihracatımız 21 milyar
     Yönetim Kurulu Başkanı 2017-2020 Dö-                  ğımız performansımızla telafi etmeye  dolar seviyesini aştı” diye konuştu.
     nemi Yönetim Kurulu Başkan Vekili A.                  çalışıyoruz. Kaliteli üretim yapma
     Dündar Yetişener’in açılış konuşmasını                 kapasitesine sahip tesislerimiz ve her  ‘’Dünya ekonomisinde bir
     yaptığı ‘Gündem Buluşmaları’nda, TİM                  alanda yetkin insan kaynağımız var.  yavaşlama var”
     Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin                  Teknolojik devrimin gereklerini yapı- İnşaat malzemesi sektörünün son
     ile Türkiye İMSAD Ekonomi Danışma-                   yoruz ve katma değerli üretimden de  dönemini grafiklerle anlatan Türkiye
     nı Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomi ve  TÜrKİYE İMSAD YÖNETİM      vazgeçmiyoruz” dedi.        İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can
     sektöre yönelik değerlendirmelerini   KUrUlU BAşKAN VEKİlİ                        Fuat Gürlesel de,dünya ve Türkiye
     aktardı. Türkiye İMSAD Yönetim Kuru-   A. DÜNDAr YETİşENEr:      “Dünyada ilk 5 ‘teyiz”       ekonomisine yönelik değerlendirme-
     lu Başkan Yardımcısı A. Nuri Bulut’un  Bugüne kadar fırtınalardan   Türkiye’nin inşaat malzemesi üretimin- lerini aktardığı konuşmasında, “Ticaret
     moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Fırtı-   hep güçlenerek çıktık     de dünyanın en büyük 5 ülkesinden  savaşları, Brexit, jeopolitik riskler gibi
     nalı Havada Dümende Olmak’ başlıklı                   biri olduğunu vurgulayan A. Dündar  konular dünya ekonomisinde bir ya-
     oturumun konuk konuşmacısı ise Koç    Koç HolDİNG CEo’SU       Yetişener, “Küresel Rekabet Endeksi’n- vaşlama, dünya ticaretinde bir küçül-
     Holding CEO’su Levent Çakıroğlu oldu.   lEVENT çAKIroğlU:       de yer alan 140 ülkenin 115’ine ihracat  me olarak karşımıza çıktı. Muhtemelen
                           Uzun vadeli hedefleri    gerçekleştiriyoruz. Ama 140 ülkenin  bu önümüzdeki yıla da sirayet edecek.
     “Katma değerli üretimden         gözden kaçırmadan yol
     vazgeçmiyoruz”              almak önemlidir. Esas     tamamına da ihracat yapabilecek kapa- Fakat burada yine çok da öngörülme-
                                                           yen dünya ekonomisinde genişletici
                                         sitemiz var. Almanya, İngiltere, ABD’nin
     İnşaat malzemesi sanayicileri ve iş   önceliğimiz uzun vadeli,    yanı sıra Orta Doğu’da; İsrail ve Irak  bir para politikası uygulanması yeni-
     dünyasından isimlerin büyük ilgi      sürdürülebilir değer     en önemli pazarlarımız. Bu ülkeler ile  den gündeme geldi. Küresel finansal
     gösterdiği Gündem Buluşmaları’nda,       yaratmaktır.       birlikte Çin, Romanya, Fransa, Yemen  sistemin de yumuşadığını, Türkiye
     sektördeki son gelişmeleri aktaran Tür-                 ve İtalya; 2018 yılında en çok ihracat  açısından da pozitif bir yumuşama
     kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan                    yaptığımız ilk 10 ülkeyi oluşturuyor. Dış  olduğunu söylemek mümkün” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9