Page 5 - Enerji Dünyası - Temmuz 2019
P. 5

Editör                                                            5


          “ulusal enerji verimliliği                           eylem Planı reçetesi”


                                                           Enerji’nin bisiklet gibi hızlı hareket et-
                                                           mediğini, tanker gibi yavaş ama tesirli
                  Ferhat                                       bir şekilde aktörlerine rol değiştirttiğini
               yıldırım                                         belirten Birol, “ABD enerjiye verdiği
                                                           önem ile Kayagazı ve Petrol konusun-
           ferhat@enerjidunyasi.com.tr
                                                           da lider konuma gelebiliyor. Rüzgar ve
                                                           Güneş, enerji de maliyetlerin düşüşüne
                                                           neden olması sebebiyle enerji tablola-
     Enerji konusunu ulusal ve uluslara-                                     rının bir parçası oldu. Yıllardır sesimi
     rası düzlemde; arz güvenliği, fiziki gü-                                  yükselterek KAYAGAZI’na neden
     venlik ve siber güvenlik boyutlarıyla                                    önem verilmesinin gerek olduğunu
     gündeme taşıma amacını taşıyan                                       her platformda söyledim. Şimdi bura-
     Enerji Güvenliği ana temalı, fırsatlar                                   dan haykırıyorum; şu an en önem ver-
     ve tehditler konulu panel meslekta-                                     memiz gereken konu enerji verimliliği
     şım gazeteci Hakan Çelik’in modera-                                     konusudur. Her yıl % 3 verimliğimizi
     törlüğünde Ankara’da düzenlendi.                                      artırmalıyız. Ama maalesef hedeflenen
     T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma                                        verimlilik oranları beklenenin çok altın-
     Sanayi Başkanlığının önem verdi-                                      dadır. Özellikle Türkiye için verimlilik
     ği Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı                                     daha da önemlidir” diyerek israfa dur
     düşünce merkezi ‘STM Teknolojik                                       demenin şart olduğunun altını çizdi.
     Düşünce Merkezi’nin daveti üzerine                                     T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
     katıldığım panelde enerji konusun-                                     lığı tarafından uygulamaya konulan
     daki çalışmalar hakkında bilgi sahibi                                    “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Pla-
     olurken, program bitiminde verilen                                     nı’nın son derece önemli bir rehber
     özel resepsiyonda T.C. Cumhurbaş-                                      olduğunu söyleyen Dönmez, bu planın
     kanlığı Savunma Sanayii Başkanı                                       başarılı olması için seferberlik elde edil-
     Prof. Dr. İsmail Demir ve Uluslararası                                   mesinin gerekli olduğunu vurguladı.
     Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol
     ile sohbet etme imkanımız oldu.                                       BU PLAN İLE GELECEĞİMİZ DAHA
                                                           ENERJİ DOLU OLACAKTIR
     “ENERJİ GÜVENLİĞİ ULUSAL
     VE KÜRESEL ANLAMDA BÜYÜK                                          Bu konuda Sayın Fatih Birol’in sözleri-
     ÖNEM TAŞIYOR”                                                nin altına imza atıyorum. Kendisinin
                                                           bu konulara ne denli önem verdiğini
     T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma                                        çok iyi bilmekteyim. Bu plan başarılı
     Sanayii Başkanı İsmail Demir; enerji                                    olursa ülkemizin ekonomik denge
     kaynaklarının kısıtlı olması, bu kaynak-                                  ayakları bir bir yerine oturacaktır.
     ların bulunduğu bölgelerde yaşanan                                     Enerji verimliliği hakkında yaptığımız
     istikrarsızlık ve artan enerji talebi ile                                  çalışmalarda, dünyadaki enerjinin
     ortaya çıkan enerji sorunun altını                                     daha sürdürülebilir, çevre açısından
     çizerken hem ulusal hem de küresel                                     daha uyumlu olabilmesi için akılcı
     anlamda önem taşıyan enerji güvenli-                                    uygulamaları bir bir devreye almalıyız.
     ğine de vurgu yaptı.
                                                           Enerji verimliliği bütün dünyada hak
     Jeopolitik konumunun getirdiği so- alt yapı ve veri güvenliği konusunda  rin rolü değişiyor. Asya ülkeleri enerji  ettiği önemi görmüyor. İnşallah ülke-
     rumlulukların bilinciyle hareket eden  da ciddi adımlar atacaktır. STM’nin  üretim ve tüketiminin merkezi haline  mizde hakkettiği önemi hissettirir ve
     Türkiye’nin, enerji konusunda bölgede- bu alandaki çalışmaları ve ThinkTe- geliyor. İkinci devrime baktığımızda  geleceğimizin enerjisinin daha zengin
     ki önemli aktörler arasında yer aldığını  ch’in faaliyetleri de ülke güvenliği için  ABD’nin kaya gazı, petrol ve doğalgaz  olmasına vesile oluruz.
     aktaran Demir,“Bugün, hiç kuşkusuz,  önemli bir katkı teşkil ediyor” dedi. üreticisi ve ihracatçısı konumuna gel-
     enerji güvenliğiyle bağlantılı faaliyetle-               diğini görüyoruz. Üçüncü devrimse ye- Sevgili okurlarımız enerjiniz bol,
     rimizi arttırmamız ve enerji akışını teh- “ENERJİ, BİSİKLET GİBİ HIZLI  nilenebilir enerji konusunda yaşanıyor.  gelecek adına tasarruflarınız da daim
     dit edebilecek unsurlara karşı önlemler  HAREKET ETMİYOR, TANKER    Bugün rüzgar ve güneş enerji üretimin- olsun…
     almamız gerekiyor. 2023 hedefleri  GİBİ YAVAŞ AMA TESİRLİDİR”     de maliyetler ciddi oranda düşmüş du- NOT: Ankara’da düzenlenen programa
     doğrultusunda enerji arz güvenliğinin  Enerjide doğru senaryoların önemine  rumda” dedi. Dünyada enerji talebinin  enerjileri ile destek olan STM Kurumsal
     güçlendirilmesi, yerli ve yenilenebilir  dikkat çeken Uluslararası Enerji Ajansı  2018 yılında büyük bir artış gösterdiğini  İletişim Direktörü Kemal Işıtan, SCC Med-
     kaynakların kullanımı ve öngörülebilir  Başkanı Dr. Fatih Birol; “Günümüzde  belirten Birol, sürdürülebilir bir dünya  ya Direktörü Şadiye Aytekin ve SCC Dijital
     piyasa koşullarının tesis edilmesini  enerji sektöründe üç büyük devrim  için enerji verimliliğinin büyük bir  İçerik ve Proje Sorumlusu Deniz Çınar’a
     içeren bir strateji benimseyen ülkemiz,  yaşanıyor. Öncelikle enerji tüketenle- önem taşıdığını vurguladı.  teşekkür ederim.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10