Page 5 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 5

Editör                                                            5       ‘Vekalet savaşları’ndan ‘Hibrit savaşları’na
                    “doğU aKdeniz”                  Ferhat
               yILdIrIm

           ferhat@enerjidunyasi.com.tr

     Doğu Akdeniz’de yaşananlar dün-
     yanın hiçbir bölgesinde gerçekle-
     şemeyecek özelliklere sahiptir ve
     bu yaşananlar dünyanın genelini
     ilgilendirecek önemli gelişmelerdir.

     Olaylar çok hızlı gelişmekte, ekono-
     miyi ve güvenliği etkileyen önemli
     boyutlara ulaşma eğilimi göster-
     mektedir. Tarih geçmişinde olduğu
     gibi günümüzde de Ortadoğu’dan
     avrupa’ya enerjinin taşınması için
     çıkış noktası Doğu akdeniz’dir. Yani,
     Ortadoğu’dan petrol ve doğalgaz
     kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasın-
     da ki en önemli aktör Doğu Akde-
     niz olduğu için bugün yaşananlar
     geleceğimizin aydınlık veya karanlık
     olmasına vesile olacak kadar önem-
     li gelişmelerdir. Türkiye bu önemli
     olaylar zincirinin dışında bırakılarak
     hakkı olan enerji kaynakları ve lojistik
     gelirlerinden muaf tutulmak istenmiş-
     tir. Planlar bu şekilde ilerlerken, Tür-
     kiye’nin hamlesi ile Doğu akdeniz’de
     sular ısınmıştır. Avrupa ülkelerinin  olmaz. Fakat Doğu Akdeniz’in kuze- büyük önem arz etmektedir. Doğu  rusya-ab enerji anlaşmazlığı ve
     desteği ile Rumlar başta olmak üzere  yinde yer alan ülke olması sebebiyle  Akdeniz’in çıkış güzergahı denilen  abD’nin AB ülkelerine uyguladığı
     birçok ülke bizlere karşı bir dizi yaptı- bölgedeki siyasi ve ekonomik açıdan  bölgelerde 450 milyar varilin üze- baskı siyaseti, Çin-abD gerginliği,
                                                       3
     rım tehditlerinde bulundular. Ülkemiz  olduğu kadar enerji politikaları açısın- rinde petrol ve 100 trilyon m civa- İran yaptırımları açık ve gizli hibrit
     bu tehditlere kulak asmayarak doğru  dan da gelişmeler Türkiye için son  rında da doğalgaz rezervi olduğu  savaşlarının tetikleyicisi olmaktadır.
     olanı yapmak için adımlar atmıştır.  derece büyük önem arz etmektedir. düşünüldüğünde Doğu Akdeniz’in   Enerjimizin daim olması dileklerimle.
                                         Türkiye ve dünya ülkeleri için ne
     “DoğU AKDENİZ’DE Kİ         Tunus’taki bon burnu ile İtalya’nın Si- denli önemli olduğunu görebiliriz.
     DUrUşUMUZ HAK ArAYIşIMIZDIr”    cilya adası’nın batıya uzanan kısmın-
                       daki lilibeo burnu arasındaki hattın  Enerji-Politik bağlamda büyük
     Türkiye’nin kendisini yakından ilgi- doğusunda yer alan yer ‘Doğu akde- önem arz eden Doğu Akdeniz’de
     lendiren Doğu Akdeniz’deki petrol ve  niz bölgesi’ olarak kabul edilmektedir.  ki çatışmalar, ‘Vekalet Savaş-
     doğalgaz yatakları ile alakalı sergiledi- Bu bölge eskiden olduğu gibi tüm  ları’ şeklinde iken, her geçen
     ği duruş, doğru ve haklı bir duruştur. dünyanın gözdesi durumundadır. gün hızla ‘Hibrit Savaşları’na
                                         dönüşmektedir.
     Dünyanın günümüzdeki en önemli   “TÜrKİYE, DoğU AKDENİZ
     enerji-politik sorunu Doğu Akde-  BÖlGESİNİN KUZEYİNDE YEr      Türkiye’nin enerji-politik
     niz’deki yeni petrol ve doğalgaz  AlMAKTADIr”             anlamda hak arayışları,
     yataklarının paylaşımıdır.
                       Bu sebeple, Doğu Akdeniz’in
     Türkiye’nin arama ve sondaj gemileri  kuzeyinde yer alan Türkiye Doğu
     ile operasyon yürüttüğü bölgeye tam  akdeniz’in ayrılmaz bir parçasıdır.
     olarak Doğu Akdeniz demek doğru   Bölgedeki gelişmeler ülkemiz için
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10