Page 6 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 6

6                                                      Manşet

            SABANCI ÜNİvERSİTESİ KURUCU MÜTEvELLİ HEYETİ BAŞKANI GÜLER SABANCI
        “TEMİZ ENERjİ, BİLİM vE TEKNOLOjİDE KADIN LİDERLER” KONFERANSINDA KONUŞTU:

     kadınların karar alma sürecine        kaTılımı verimliliği arTırıYor

                       Sabancı Üniversitesi Kurucu Müte-  yüzde 22’ye düşüyor. Ayrıca, enerji  bir temiz enerji dönüşümünün, ancak
     HABER                velli Heyeti Başkanı Güler Sabancı,  sektöründe istihdam edilen kadınla- yeni bakış açıları ve yenilikçi iş mo-
     Ferhat Yıldırım           toplantının açılışında yaptığı konuş- rın yarısı, idari sorumluluklar alıyor.  delleri getirebilecek kadınların daha
                       mada, “Temiz enerji daha düşük   STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik  fazla katılımıyla gerçekleşebileceğine
     Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslara- karbon yoğunluklu ve daha sürdü- ve Matematik) ile ilgili işlerde çalışan  yürekten inanıyorum. Yapılan çalış-
     rası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sa- rülebilir bir enerji sistemine geçişin  kadınların oranı ise, sadece yüzde 8.9.  malar göstermektedir ki, kadınların
     bancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim  merkezindedir. Bu noktada teknoloji  Özetle, enerji sektörü işgücü açısından  karar alma süreçlerine dahil etmeleri
     Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow   ve inovasyon çok kritik kavramlardır.  cinsiyet dengesizliğinin en yüksek  çalışanları daha çok motive ederken
     Türkiye’nin düzenlediği “Temiz Enerji,  Bu kapsamda kadınların rolüne daha  olduğu sektör olmaya devam ediyor.” ve daha iyi bir çalışma ortamı yara-
     Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler”  fazla odaklanmak için buradayız.  Kadınların enerjide liderlik pozis- tırken, diğer yandan daha başarılı bir
     konulu uluslararası konferans, Türkiye  Potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve  yonlarındaki temsili daha da geride  risk yönetimi sağlamaktadır.”
     ve dünyanın önde gelen isimlerini bu- toplumumuza katkıda bulunabilmek  Kadınların enerjide liderlik pozisyon- Kadınların karar alma sürecine
     luşturdu. Konferansın açış konuşması- adına, kadınlar ve erkekler olarak  larındaki temsilinin daha da geride  katılımı verimliliği artırıyor
     nı yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu  hepimizin aynı adil fırsatları hak etti- olduğuna dikkat çeken Güler Saban-
     Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Saban- ğimize her zaman inandım” dedi.  cı, sözlerini şöyle sürdürdü:   Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdür-
     cı, kadınların halen temiz enerji, bilim  Kadınların güçlendirilmesine yöne-                dü: “Çalışmalar ayrıca, özellikle enerji
     ve teknolojideki işgücünün yarısından  lik önemli girişimler olsa da kadın- “2017 yılında, IEA (Uluslararası Enerji  sektöründeki cinsiyet çeşitliliğinin,
     daha azını oluşturduğunu ve karar  ların, halen temiz enerji, bilim ve  Ajansı) tarafından 39 ülkenin katılımıy- kârlılığı artırdığını ve verimliliği yük-
     verme düzeylerinde yeterince temsil  teknolojideki işgücünün yarısından  la düzenlenen Bakanlar Toplantısında,  selttiğini göstermektedir. Bu nokta-
     edilmediklerini belirtti. Güler Sabancı,  daha azını oluşturduğunu ve halen  üst düzey görevlerde bulunan sadece  dan hareketle, temiz ve yenilenebilir
     kadınların karar alma sürecine katılımı- karar verme düzeylerinde yeterince  4 kadın vardı. 2018 yılında, dünyanın  enerji konusundaki birçok girişim,
     nın verimliliği artırdığına dikkat çekti. temsil edilmediklerini belirten Güler  en büyük 100 petrol ve gaz şirketi ara- kadınların güçlendirilmesine katkı ve
                                         sından sadece biri, bir kadın CEO’ya
                                                           destek vermektedir. Birleşmiş Millet-
     Sabancı Üniversitesi İstanbul Ulusla- Sabancı, şöyle konuştu:     sahipti. Kadınlar, üst yönetim pozis- ler rakamlarına göre, kadınlar dünya
     rarası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC),  “Örneğin, enerji sektöründe kadınlar  yonlarının sadece yüzde 15’ini oluştu- nüfusunun yüzde 52’sini oluşturur-
     Sabancı Üniversitesi Kurumsal    işgücünün yüzde 20’sini oluşturuyor.  ruyordu. Türkiye enerji sektöründe  ken, bilimdeki kadın araştırmacıların
     Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello   Bu oran, temiz enerji alanında yüzde  de oranlar global değerlerle benzerlik  oranı sadece yüzde 30. Açıkça görü-
     Tomorrow Türkiye’nin düzenlediği  32 ile nispeten daha iyi durumda. Bu  gösteriyor. Kadınlar enerji sektörünün  lüyor ki, kadınların rolü her kademe-
     “Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide  da muhtemelen kadınların sürdü-  yüzde 24’ünü oluştururken, yüzde 17’si  de ve her sektörde iyileştirilebilir.
     Kadın Liderler” konulu uluslararası  rülebilirlik ile ilgili tercihlerini yan- yönetsel pozisyonlarda yer alıyor. Ay-
     konferans İstanbul’da yapıldı.   sıtıyor. Petrol ve gazda ise bu oran,  rıca, dünyanın acilen ihtiyaç duyduğu  “Sabancı Topluluğu olarak cinsiyet
                                                           eşitliğinde öncü ve örnek olduk”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11