Page 7 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 7

manşet                                                            7
     Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman
     Ilıcak, Ceyhan Endüstri Bölgesi Ortaklık
     ve Lisans Anlaşmaları’nın imza töreni
     için İstanbul’da düzenlenen basın    rÖNESANS HolDİNG
     toplantısında,Rönesans’ın uluslararası     BAşKANI
     müteahhitlik projelerinin yanı sıra pet- Dr. ErMAN IlICAK:
     rokimya alanında daglobal bir üretici  Rönesans Holding’in hedefi
     olmaya hazırlandığını ve süreçte Tür-  Türkiye’nin petrokimya
     kiye ekonomisinin en fazla dış ticaret  alanındaki dışa bağımlılığını
     açığı verdiği alanlardan birine odaklan- en aza indirmek. Ceyhan
     dığını açıkladı.            Polipropilen Üretim Tesisi,
                          Türkiye’nin polipropilen
     Ilıcak, yaptığı konuşmada, “Türkiye’ye  ithalatının beşte birini ikame
     katma değerli üretim sağlayacak bir  edecek ve cari açığa 250 milyon
     projeye başlıyoruz. Son 10 yıldır ulusal  dolar pozitif katkı sağlayacak.
     ve uluslararası birçok enerji ve pet-
     rokimya şirketi için önemli endüstri
     tesisleri inşa ettik. Yıllar içinde bu
     alanda kazandığımız bilgi ve tecrübe
     birikimini, ülkemizin en büyük dış tica- pilen önemli bir paya sahip. Sonatrach
     ret açığı verdiği alanların başında gelen  ve GS E&C ile ortaklaşa inşa edilecek
     petrokimya sektörüne yapacağımız  olan Polipropilen Üretim Tesisi’nin,Tür-
     yatırımda kullanacağız.”dedi.    kiye’nin polipropilen ithalatının beşte
                       birini tek başına karşılaması bekleni-
     “TÜrKİYE’NİN Bİr YIllIK CArİ    yor. Polipropilen alanında Türkiye’nin
     AçIğINI 250 MİlYoN DolAr      toplam üretiminin 3 katını tek başına
     AZAlTACAK”                               len talebinin yüksek olduğu bölgelere  Tesisi’nin inşaatında yaklaşık 2000
                       gerçekleştirecek olan 450 bin ton  yakınlığı nedeniyle tercih ettik.” kişinin çalışacağını ve tesisin hayata
     Dr. Erman Ilıcak, yüksek polipropilen  kapasiteli tesisin inşaatının 2023 yılının             geçmesiyle birlikte yaklaşık 600 kişilik
     ithalatı ve artan tüketim talebi nede- sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bu tipendüstriyel yatırımlarda ham- istihdam yaratılacağını söyledi.
     niyle Rönesans Holding’in hedefini,  2040’A KADAr HAMMADDE       madde tedariğinin önemine dikkat
     Türkiye’nin petrokimya alanındaki  GArANTİSİ              çeken Yanıkömeroğlu, Sonatrach ile  Dünyada her yıl yaklaşık 70 milyon
     dışa bağımlılığını en aza indirmek ve                  yapılan ortaklık anlaşması çerçeve- ton polipropilen tüketiliyor. Türkiye,
     ihracata odaklanmak olarak belirle- Rönesans Yatırımlar Grup Başkanı  sinde Ceyhan Polipropilen Tesisi’nde  toplam polipropilen ihtiyacının yüzde
     diklerini ifade etti ve ekledi: “Ceyhan  Kamil Yanıkömeroğlu ise, yatırım  kullanılacak hammadde olan propan  90’ından fazlasını ithalat yoluyla
     Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’nin  kararı için neden özellikle Ceyhan’da  gazının teminini için 2040’a kadar  karşılıyor ve yılda yaklaşık 2 milyon
     polipropilen ithalatının beşte birini ika- karar kılındığını şu sözlerle açıkladı:  anlaşma yaptıklarını açıkladı ve ekledi:  tonla dünyada Çin’den sonra en fazla
     me edecek ve cari açığa 250 milyon  “Ülkemizin polipropilen tüketiminin  “Anlaşma bu alanda tek bir tedarik- polipropilen ithal eden ikinci ülke
     dolar pozitif katkı sağlayacak.”  çok büyük bir kısmı Ceyhan’ın 200  çiden bu kadar uzun süreli yapılan  konumunda. 2023 yılına kadar Türki-
                       km çapında gerçekleştiriliyor. Ceyhan  nadir sözleşmelerden biri oldu.  ye polipropilen talebinin 2,65 milyon
     450 BİN ToN KAPASİTElİ       Polipropilen Tesisi’ne yaklaşık 180 km  Dünyada bu tip hammadde anlaşma- tona çıkması bekleniyor. 2040 yılında
     TESİS 2023 YIlI SoNUNDA       mesafedeki Gaziantep dünyada po-  ları genellikle birkaç yıllık vadelerle  ise bu talebin 4,8 milyon tona ulaşma-
     TAMAMlANACAK                              gerçekleştirilirken, hammadde tedariki
                       lipropilentüketiminin en yoğun olduğu                  sı öngörülüyor. Plastik sanayide çok
     Türkiye halihazırda petrokimya ham- kentlerden biri konumunda. Kentin sa- konusunda da ender rastlanan bir  önemli bir madde olan polipropilen,
                                         anlaşmaya imza attık.”
     maddesi ve plastik ürünler alanında  nayisinde önemli bir hammadde olan                  tarımdan savunma sanayine, otomo-
     yılda 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı  polipropilen tüketimi, Türkiye’nin top- Tesisin ve endüstri bölgesinin aynı  tivden inşaata, tüketici ürünlerinden
     veriyor. Bu rakam ülkemizin cari açı- lam tüketiminin yaklaşık üçte ikisine  zamanda ciddi bir istihdam kaynağı  sağlık sektörüne dek hemen her alan-
     ğının yüzde 20’sinden fazlasına denk  karşılık geliyor. Ceyhan’ı denize kıyısı  olacağına dikkat çeken Yanıköme- da kullanılan yüzde 100 geri dönüştü-
     geliyor. Petrokimya ithalatında polipro- olması, liman bölgesine ve polipropi- roğlu, Ceyhan Polipropilen Üretim  rülebilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12