Page 7 - Enerji Dünyası - Temmuz 2019
P. 7

Dosya                                                             7


       Güney Gaz
       Koridoru’nun en                                                  TAnAP’ın
       önemli halkası Trans                                              hissedarları
       Anadolu Doğalgaz                                              SOcAr ve Azerbaycan
                                                             cumhuriyeti Ekonomi
       boru hattı Projesi                                            bakanlığı’nın ortak girişimi

       (TAnAP), Azerbaycan                                            olan Güney Gaz Koridoru
                                                             AŞ (SGc – %51), bOTAŞ
       gazını Avrupa’ya                                             (%30), bP (%12) ve SOcAr
       iletmek üzere hazır                                            Türkiye Enerji A.Ş. (%7)
       duruma geldi. Güney                                               şirketlerinden
                                                                oluşuyor.
       Gaz Koridoru’nun son

       bölümü olan Trans
       Adriyatik boru hattı
       (TAP) tamamlandıktan
       sonra Azerbaycan’ın
       Şahdeniz-2 sahasından
       çıkarılan doğalgaz,

       Avrupa’ya ulaştırılarak
       enerji arz güvenliğine
       katkıda bulunacak.


     Nihai yatırım kararı alındığında 11,7                                    ve diğer çözüm ortaklarımıza;pro-
     milyar dolara mal edileceği tahmin                                     jemizin her aşamasında yanımızda
     edilen proje, inşa sürecinde ulaşılan                                    yer alan sivil toplum kuruluşları-
     maksimum verimlilik sayesinde,                                       mıza ve kamuoyunu aydınlatma
     %40 tasarruf elde edilerek 7 mil-                                      sorumluluğuyla büyük bir titizlik
     yar doların altında bir maliyetle                                      içerisinde görevlerini yapan değerli
     tamamlandı. Öte yandan proje                                        basın mensuplarına ve varlıklarıyla
     kapsamında ortaya konan çevreye                                       gücümüze güç katan, takdirleriyle
     ve topluma saygı anlayışı uyarınca                                     her günümüzü aydınlatan, kadirşi-
     bugüne dek Türkiye’nin dört bir ya-                                     nas Türkiye ve Azerbaycan halkla-
     nında 1.000’e yakın sosyal ve çev-                                     rına en kalbi duygularımızla teşek-
     resel sorumluluk projesi uygulandı;                                     kürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
     boru hattı kalitesi, çevre koruma,                                     Güney Gaz Koridoru’nun en önemli
     iş sağlığı ve güvenliği alanlarında                                     halkası TANAP’ın hukuki altyapı-
     uluslararası standartlar sağlandı.
                                                           sının temelleri 2012 yılında atıldı.
     SOCAR Başkanı Rövnag Abdulla-                                        Projenin nihai yatırım kararı 2013
     yev,konuyla ile ilgili yaptığı açık-                                    yılında alınmıştır. 2015 yılında Azer-
     lamada, “Güney Gaz Koridoru ve                                       baycan ve Türkiye Cumhuriyet’i-
     TANAP bugün itibariyle tamamlan-  SOCAR ortaklarıyla birlikte 5 milyar  yöneticilerine; sonsuz güven ve  nin Cumhurbaşkanları Sayın İlham
     mıştır. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan ve  dolara kadar tasarruf sağlanarak,  destekleriyle faaliyetlerimize değer  Aliyev ve Sayın Recep Tayyip
     kardeş ülkemiz Türkiye’nin saygıde- projenin toplam maliyeti%40 azal- katan proje ortaklarımız SGC CJSC  Erdoğan’ın teşrifleriyle Kars’ta ger-
     ğer Cumhurbaşkanları’nın iştirakiy- tılmıştır. Bu da başta Cumhurbaşka- çerçevesinde Azerbaycan Cum-   çekleştirilen temel atma töreninin
     le gerçekleştirilen törenle, TANAP  nımız Sayın İlham Aliyev ve kardeş  huriyeti’nin bütün devlet kurum- ardından inşaat faaliyetleri baş-
     üzerinden Türkiye’ye ilk gazın tes- Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın  larına, BOTAŞ ile BP şirketlerine  ladı. TANAP’ın Türkiye-Gürcistan
     limine başladık. Bugün ise TANAP  Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere  ve kıymetli yöneticilerine;TANAP’ı  sınırından Eskişehir’e kadar olan ilk
     artık Avrupa’ya da doğal gazın tes- böyle bir tarihi görevi bize ver- baştan sona sahiplenerek tek yürek  fazı Haziran 2018’de tamamlandı.
     lim edilmesi için hazır vaziyettedir  miş olan Azerbaycan ve Türkiye  olan ve bu muazzam projeyi ilmek  İki kardeş ülkenin Cumhurbaşkan-
     ve yalnızca TAP Boru Hattı’ndaki  halklarının büyük gururudur” dedi.  ilmek ören başta kıymetli TANAP  larının katılımı ile 12 Haziran 2018
     çalışmaların tamamlanması beklen-  TANAP’ta emeği geçen tüm paydaş-  Genel Müdürü Sayın Saltuk Düzyol  tarihinde TANAP’ın açılış töreni
     mektedir. Azerbaycan bugün bütün  lara teşekkürlerini sunan Abdul-  ile projenin en yoğun döneminde   gerçekleştirildi. Eskişehir’deki çıkış
     dünyaya tekrar göstermiştir ki; biz  layev “Başta bizlere her daim yol  sayıları on binleri aşan TANAP  noktasında Türkiye’ye ilk ticari gaz
     sadece yurtiçinde değil, yurtdışında  gösteren, cesaretveren Saygıdeğer  çalışanlarına;bu gururun parçası  akışı 30 Haziran 2018’de başladı.
     da büyük projeleri zamanında ve   Cumhurbaşkanlarımız olmak üzere;  olmak adına tüm bilgi, birikim ve  Eskişehir’den Türkiye-Yunanistan
     yüksek verimlilikle gerçekleştirme  Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbay-  gayretlerini projemize aktararak,  sınırına kadar olan ikinci fazı da
     konusunda son derece başarılıyız.  can Cumhuriyeti’nin değerli kamu  başarımızda büyük pay sahibi olan  2019 Haziran sonunda başarıyla
     TANAP’ın tamamlanması sürecinde   kurum ve kuruluşlarına ve değerli  yüklenicilerimize, tedarikçilerimize  tamamlandı.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12