Page 7 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 7

Manşet                                                            7


     diyen Güler Sabancı, şunları söy- kanı olarak seçildiğinde başlattığı
     ledi: “Enerji şirketlerimizde çalışan  modernizasyon stratejisinde enerji
     her dört yöneticimizin biri kadın.  sektöründe cinsiyet eşitliğini des-
     Beyaz yaka çalışanlarımızın ise  tekleme konusunun da ilk sırada
     üçte birini yine kadınlar oluştu- yer alan üç konudan biri olduğu-
     ruyor. Bu sayılar elbette kendi  nu belirterek, şu mesajları verdi:
     başına yeterli değil, ancak doğru  “Bugün tüm küresel işgücüne
     yolda olduğumuzun bir göster-  bakıldığı zaman kadınların temsili-
     gesi. Sabancı Holding, Birleşmiş  nin %49 olduğunu görüyoruz. An-
     Milletler’in Kadının Güçlenmesi  cak geleneksel enerjiye bakıldığın-
     Prensipleri’ni imzalayan ilk Türk  da kadınların oranı %25’te kalıyor.
     şirketidir. Sabancı Vakfı, cinsiyet  Yenilenebilir enerjide bu oranın
     eşitliğini teşvik eden programları  çok daha yüksek olduğu düşünü-
     desteklemektedir.”
                     lebilir ancak orada da sadece 3’te 1
     Kadınların da karşılarına çıkan  olduğunu görüyoruz. Yönetim po-
     fırsatları değerlendirmeye hazır  zisyonlarına bakıldığında kadın-
     olması gerektiğini belirten Güler  ların katılımına ilişkin sayılar bu  Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol “Temiz Enerji,
     Sabancı, “Müreffeh bir gelecek  oranlardan bile daha düşük. IEA    Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler” konferansının açılışında konuştu:
     için, kadınların doğru eğitim ve  olarak modernizasyon stratejimiz
     öğretime, finansal araçlara ve  doğrultusunda bu konuya eğildik     Geleneksel enerji sektöründe
     staj olanaklarına erişme hakkına  ve 4 yılda kadın çalışan sayısının
     sahip olmaları zorunludur” dedi. arttığını görüyoruz. Özellikle yö- kadın çalışan oranı %25’te kalıyor
                     netim kademesinde büyük bir ar-
     Geleneksel enerji sektöründe  tış oldu. Kadın liderlerin rolünün  Sabancı Üniversitesi İstanbul Ulusla- çalışma koşulları için değil. Aynı za-
     kadın çalışan oranı %25’te   çok daha arttığını görüyoruz. Bu   rarası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC),  manda kadınların sonuçları ve karar
     kalıyor
                     yöndeki gayretlerimiz sadece adil  Sabancı Üniversitesi Kurumsal    verme süreçlerini daha iyi etkilediğini
     “Temiz Enerji, Bilim ve Teknoloji- çalışma koşulları için değil. Aynı  Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello  görüyoruz.” Uluslararası Enerji Ajan-
     de Kadın Liderler” konulu konfe- zamanda kadınların sonuçları ve  Tomorrow Türkiye’nin düzenlediği  sı’nın uluslararası bir cinsiyet eşitliği
     ransının açılışında video mesajıyla  karar verme süreçlerini daha iyi  “Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide  ile ilgili özel bir program başlattığını da
     katılımcılara seslenen Uluslararası  etkilediğini görüyoruz. Bu neden- Kadın Liderler” konulu uluslararası  belirten Dr. Fatih Birol, “Çeşitli ülkele-
     Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü  le uluslararası bir cinsiyet eşitliği  konferans İstanbul’da gerçekleştirildi.  rin de desteklediği bu program ile yıl
     Dr. Fatih Birol, 4 yıl önce IEA Baş- ile ilgili özel bir program başlattık.”  Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra  bazında enerji sektöründeki kadın-
                                        Direktörü Dr. Fatih Birol video mesa- ların istihdam oranlarını izleyerek
                     Kadın liderler şirketlerinde                       cinsiyet eşitliğini savunuyoruz” dedi.
                     daha iyi finansal performans     jıyla konferansa katıldı. Dr. Fatih Birol,
                     sağlıyor               4 yıl önce IEA Başkanı olarak seçildi- Kadın liderler şirketlerinde daha
                                        ğinde başlattığı modernizasyon stra- iyi finansal performans sağlıyor
                     Konferansta konuşan Enerji Ge-    tejisinde enerji sektöründe cinsiyet
      KADIN LİDERLER İLHAM     leceği Girişimi Kurucusu (Energy   eşitliğini destekleme konusunun da  Konferansta konuşan Enerji Geleceği
       vEREN HİKAYELERİNİ      Futures Initiative) ve ABD Enerji  ilk sırada yer alan üç konudan biri ol- Girişimi Kurucusu (Energy Futures
          PAYLAŞTI        Bakanı Eski Baş Danışmanı Mela-   duğunu belirterek, şu mesajları verdi:  Initiative) ve ABD Enerji Bakanı Eski
      Sabancı Üniversitesi İstanbul  nie Kenderdine, konferansta “Ka-                    Baş Danışmanı Melanie Kenderdine,
       Uluslararası Enerji ve İklim  dınların Enerji Sektöründeki Yerini  “Bugün tüm küresel işgücüne bakıldığı  konferansta “Kadınların Enerji Sektö-
       Merkezi (IICEC), Sabancı  Neden Yükseltmeliyiz” başlıklı bir  zaman kadınların temsilinin %49 ol- ründeki Yerini Neden Yükseltmeliyiz”
        Üniversitesi Kurumsal   sunum yaptı. Melanie Kenderdine,   duğunu görüyoruz. Ancak geleneksel  başlıklı bir sunum yaptı. Melanie Ken-
       Yönetim Forumu (CGFT) ve                     enerjiye bakıldığında kadınların oranı  derdine, “Liderler arasındaki kadın-
      Hello Tomorrow Türkiye’nin  “Liderler arasındaki kadınların   %25’te kalıyor. Yenilebilir enerjide
       düzenlediği “Temiz Enerji,  oranı enerji sektöründe sadece    bu oranın çok daha yüksek olduğu  ların oranı enerji sektöründe sadece
       Bilim ve Teknolojide Kadın  %17. Bu oran otomotiv, ulaşım, en-                    %17. Bu oran otomotiv, ulaşım, endüst-
      Liderler” konulu uluslararası  düstriyel üretim ve altyapıda daha  düşünülebilir ancak orada da sadece  riyel üretim ve altyapıda daha düşük.
        konferans kapsamında    düşük. Halbuki istatistiklere göre  3’te 1 olduğunu görüyoruz. Yönetim  Halbuki istatistiklere göre kadınların
       dört panel gerçekleştirildi.  kadınların daha fazla liderlik pozis- pozisyonlarına bakıldığında kadınların  daha fazla liderlik pozisyonunda
       Türkiye ve dünyanın önde   yonunda çalıştığı şirketlerde daha  katılımına ilişkin sayılar bu oranlardan  çalıştığı şirketlerde daha iyi finansal
      gelen isimlerinin konuşmacı  iyi finansal performans sağlanıyor”  bile daha düşük. IEA olarak moder- performans sağlanıyor” diye konuştu.
       olarak katıldığı panellerde,  diye konuştu. Aynı pozisyonda   nizasyon stratejimiz doğrultusunda  Aynı pozisyonda çalışan kadın ve
        temiz enerji, bilim ve  çalışan kadın ve erkeğin aldıkları  bu konuya eğildik ve 4 yılda kadın  erkeğin aldıkları maaşlar arasında-
      teknoloji odaklı olarak kadın  maaşlar arasındaki farka da dikkat  çalışan sayısının arttığını görüyoruz.  ki farka da dikkat çeken, Melanie
       liderlerin başarılı stratejileri                 Özellikle yönetim kademesinde    Kenderdine, “OECD ülkeleri arasında
       ve tecrübelerine yer verildi. çeken, Melanie Kenderdine, “OECD
                     ülkeleri arasında cinsiyet arası   büyük bir artış oldu. Kadın liderlerin  cinsiyet arası maaş farklılıkları Güney
                     maaş farklılıkları Güney Kore’de   rolünün çok daha arttığını görüyoruz.  Kore’de %36.6, Türkiye %20.1, ABD’de
                     %36.6, Türkiye %20.1, ABD’de %17.9,  Bu yöndeki gayretlerimiz sadece adil  %17.9, Yeni Zelanda’da da %5.6” dedi.
                     Yeni Zelanda’da da %5.6” dedi.


                       “Milli Enerji ve Maden Politikası”nı destekliyoruz

                    Enerji arz güvenliğini sağlamak, enerjiyi yerlileştirmek ve enerji piyasası oluşturmanın
                   milli bir görev olduğu bilinciyle sonuna kadar enerji bakanlığımızın yanında yer alacağız.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12