Page 8 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 8

8                                                        Haber


                   TG Expo ve GENSEd

     güneş enerjisi sektörünün en kapsayıcı fuarını


             düzenlemeye hazırlanıyor     HABER
     Kübra Yaşar


      TG Expo Uluslararası
       Fuarcılık ve Güneş

       Enerjisi Sanayicileri
      ve Endüstrisi derneği
       GENSEd; 11-13 Mart
        2020’de ilk kez
        düzenleyecekleri
      “Solar İstanbul 2020 -
      Güneş Enerjisi, Enerji
       depolama, Elektrikli
      Ulaşım ve dijitalleşme
      Fuarı ve Konferansı”
      için bir basın tanıtım
       toplantısı düzenledi.


     Yenilenebilir enerji üretimi ve kulla- kuruluşlar, yerel yönetimler, enerji de- Fuarı düzenleme misyonları hakkın- pazarında beraber büyütelim’ çağrı-
     nımı konusu hem dünyada hem de   polama şirketleri, enerjide dijitalleşme  da bilgiler veren Güneş Enerjisi Sana- sında bulunuyoruz. Bu gibi yerel ve
     ülkemizde önemini giderek artırı-  konularında çalışan şirket ve uzman- yicileri ve Endüstrisi Derneği GENSED  küresel ölçekte gelişmeleri gözeterek,
     yor. Enerjiyi kesintisiz temin edebil- ların yanı sıra tüm sektör derneklerini  Başkanı Halil Demirdağ da sektörün  GENSED olarak güneş enerjisi sek-
     mek ve bunu yerli ve temiz yollarla  ve akademiyi de bir araya getirecek.  sahip olduğu kapasitenin 2014 yılında  törünün çok daha hızlı bir şekilde
     sağlayabilmek ise her ülkenin en  Solar İstanbul 2020 için TG Expo ve  sadece 40 MW iken bugün itibarıyla  gelişmesine ve büyümesine katkı
     önemli misyonlarından biri konu-  GENSED ev sahipliğindedüzenlenen  5.600 MW’ı aştığını dile getirerek bu  yapmak amacıyla bu fuarı TG Expo
     munda. Bu noktadan hareket eden   tanıtım toplantısında bir konuşma  büyümenin daha etkili bir şekilde  ile birlikte düzenlemeye karar verdik.
     Türkiye’nin önde gelen fuarcılık  yapan TG Expo Yönetim Kurulu Baş-  gerçekleşmesi için tüm sektörü bir  Ancak bu sadece bir sektör derneği-
     şirketlerinden TG Expo Uluslararası  kanı Gönül Akyıldız,Türkiye’nin yeni- araya getirmek istediklerini vurguladı.  ne mal edilebilecek bir konu değil,
     Fuarcılık, güneş enerjisi sektörünün  lenebilir enerji alanında son 10 yılda  Türkiye’nin bugün kendi kaynaklarıy- bu sebeple güneş enerjisi alanında
     önde gelen derneklerinden GENSED  gerçekleştirdiği ciddi gelişmenin bu  la kurduğu fabrikalarda çok yüksek  sektörün gelişimi için çalışan tüm
     işbirliği ile güneş enerjisi odağında  alandaki etkinliklerin de artırılması  yerlilik oranına sahip güneş panelleri  diğer dernekleri de fuarın sahipliğine
     ilk kez fuar düzenleyecek. Solar  gerektiğine işaret ettiğini belirtti.  üretebildiğine dikkat çeken Demirdağ  davet ettik. Bu fuarı ve konferansı bu
     İstanbul 2020 - Güneş Enerjisi, Enerji  “Yaşadığımız iklim krizi de özellikle  sözlerine şöyle devam etti: Sektör bu  anlamda da çok önemsiyoruz.”
     Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Diji- hem güneş ve rüzgar gibi yenilene- panelleri yalnızca Türkiye’de kullan-
     talleşme Fuarı ve Konferansı adıyla  bilir kaynaklara hem de bu kay-  mıyor, aynı zamanda dünyanın pek  30 yıl boyunca harcanacak 18 mil-
     düzenlenecek olan fuar 11-13 Mart  naklardan enerji üretilebilmesi için  çok ülkesine de ihraç ederek ciddi  yar dolar ülke kasasında kalabilir
     2020 tarihlerinde İstanbul Kongre  yerli teknoloji üretimine daha fazla  bir ekonomik hareketlilik yaratıyor.  Halil Demirdağ ayrıca “Güneş ener-
     Merkezi’nde gerçekleştirecek.
                       odaklanmamızı zorunlu kılıyor, aslın- Ülkemizde eğitim almış ve yine ül- jisi gerçekten en ucuz ve tamamen
     Güneş enerjisi, yenilenebilir ener- da bu süreç bir seçim değil bir görev  kemizde deneyim kazanmış mühen- yerli bir enerji kaynağı konumunda.
     ji kaynaklarında güneşin yeri ve  olmalı” diyen Akyıldız, dünyanın  dislerimizin ve teknik kadrolarımızın  Güneş enerjisi santrallerinin ömrü-
     geleceği, enerji depolama, e-ulaşım  farklı bölgelerinde 8 ayrı uluslararası  kurduğu güneş enerjisi santralleri,  nün 30 yıl olduğunu göz önünde
     ve dijitalleşme konularına odaklana- enerji etkinliğinde imzası bulunan bir  bugün Türkiye’nin yanı sıra dünya- bulundurduğumuzda şu anda
     cak olan Solar İstanbul 2020, güneş  şirket olarak Türkiye’deki ilk enerji  nın farklı coğrafyalarını da çevreci ve  5.600 MW’ı bulan kurulu güç ile 30
     enerjisi alanında ulusal ve uluslara- fuarlarını güneş enerjisi alanında  temiz enerjiyle aydınlatıyor. Örneğin  yılda ithal yakıtlara harcanabilecek
     rası arenadan yatırımcılar, üreticiler,  düzenlemenin kendileri için ayrı bir  Türk inşaat firmaları Afrika’da çok  18 milyar doları ülkemizin kasasın-
     yan sanayii temsilcileri, düzenleyici  önemi olduğunu kaydetti.    güçlü. Onlara ‘Gelin, güneşi Afrika  da tutmuş olacağız.” dedi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13