Page 8 - Enerji Dünyası - Eylül 2019
P. 8

8                                                        Haber     ZOrlU EnErji’DEn kaDın VE ErkEk HErkES iÇin


          “eŞit Bi’Hayat” çağrIsI


     HABER
     Kübra yaşar     Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji
     alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji,
     Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Progra-
     mı’nın lansmanını Eskişehir’de gerçek-
     leştirdi. Toplantıda seminer, yönetici
     workshop’u ve interaktif oyunlar dahil
     toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
     farkındalık yaratacak birçok çalışma
     Zorlu Enerji çalışanlarının katılımıy-
     la gerçekleştirildi. Zorlu Holding’te
     Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunun
     sözcülüğünü üstlenen Zorlu Holding
     Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu
     Melik yaptığı konuşmada; “Geleceğin
     şirketleri arasında güçlenerek yerimizi
     almak ve yeni dünyayı takip ederek
     var olmak istiyorsak bunu ancak
     kadınlar ve erkekler olarak yan yana
     durduğumuzda başarabileceğimizi bi-
     liyoruz. Eşitliği sadece kadınlar için de-
     ğil, erkekler için, toplum için, dünyamız
     için istiyoruz. Bu anlayışla, Akıllı Hayat  Zorlu Holding’te Toplumsal Cinsiyet  Cinsiyet Eşitliği Komitemizi hayata
     2030 sürdürülebilirlik vizyonumuzun  Eşitliği konusunun liderliğini üstele- geçirdik. Zorlu Enerji ile bunun en
     önemli parçası olarak hayata geçir- nen Zorlu Holding Yönetim Kurulu  güzel örneklerinden birini de bugün
     diğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle  Üyesi Selen Zorlu Melik de toplantıda  Osmangazi Bölgemiz için Eskişehir’de
     ilgili çalışmalarımızı, hazırladığımız yol  bir konuşma yaptı. “Dünyada toplum- başlattık. Biz, toplumsal olarak binler-
     haritası ve şirketlerimizin yöneticilerin- sal cinsiyet eşitliğinin yüzyılı başla- ce yıldır bize biçilen rollerin ötesine
     den oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  dı”diyen Selen Zorlu Melik sözlerini  geçme vaktinin geldiğini görüyoruz.
     Komitemizin liderliğinde tüm şirketleri- şöyle sürdürdü:”İş dünyası, artık bü- Geleceğin şirketleri arasında güçlene-
     mize yayıyoruz. Zorlu Enerji ile bunun  tün bileşenleriyle toplumsal cinsiyet  rek yerimizi almak ve yenidünyayı
     en güzel örneklerinden birini de Eski- eşitliğinin öneminin farkına vararak  takip ederek var olmak istiyorsak              Zorlu Holding yönetim Kurulu Üyesi
     şehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya  üstüne düşen sorumluluğu almak  bunu ancak kadınlar ve erkekler
     ve Uşak’ta hayata geçiriyoruz” dedi.
                       için ciddi adımlar atıyor. Endüstri 4.0  olarak yanyana durduğumuzda                  Selen Zorlu Melik
     Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyo- çağında nüfusun yarısını oluşturan bi- başarabileceğimizi biliyoruz. Eşitliği
     nu doğrultusunda Zorlu Holding bün- reylerin değişim gücünü ve yaratıcılı- sadece kadınlar için değil, erkekler
     yesinde başlatılan sürdürülebilirlik  ğını iş süreçlerine entegre edemeyen  için, toplum için, dünyamız için
     odaklı değişim ve dönüşüm hareketi- şirketlerin, kurumların ya da toplum- istiyoruz. Hayalimiz, ekono-
     nin en önemli halkalarından biri olan  ların gelişmesi ve ilerlemesi mümkün  mik ve sosyal olarak refah
     toplumsal cinsiyet eşitliği konusun- değil. Biz de Kadının Güçlenmesi  içinde hep birlikte yaşa-
     daki çalışmalarına,elektrik perakende  İlkeleri’ne imza atmış bir holding ola- yabileceğimiz bir yapıyı
     satış ve ticaret hizmetleri sunduğu  rak Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik  kurmak için yanyana ve
     Osmangazi Bölgesi’ndeki şehirlerden  vizyonumuzun önemli bir parçası  eşit şartlarda çalışabil-
     başlayarak bir ilke daha imza attı.  olarak hayata geçirdiğimiz toplumsal  mek...Bugün Eskişehir’de
     Bu kapsamda Zorlu Enerji’nin ha-  cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalarımızı  lansmanını yaptığımız
     zırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  geliştirmeye devam ediyoruz. Bugüne  toplumsal cinsiyet
     Programı’nın lansmanı Zorlu Enerji  kadar Zorlu Holding ve tüm şirket- eşitliği çalışmalarımızla,
     çalışanlarının katılımıyla Eskişehir’de  lerimizde gözettiğimiz toplumsal  kadın ve erkek hep
     gerçekleştirildi. Program kapsamında  cinsiyet eşitliği konusunu bir strateji  birlikte eşitlikçi çözüm-
     yapılacak çalışmalar önümüzdeki   çerçevesinde ele almaya başladık. Yol  ler üreterek daha iyi
     dönemde Osmangazi Bölgesi’ndeki   haritamız kapsamında liderlik hareke- bir gelecek hayalini
     Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve  timizi başlatmak için şirketlerimizin  gerçeğe dönüştürece-
     Uşak illerinde de devam edecek.   yöneticilerinden oluşan Toplumsal  ğimize inanıyorum.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13