Page 8 - Enerji Dünyası - Temmuz 2019
P. 8

8                                                        haber


     Akkuyu nükleer Santrali çalışanlarına yönelik                    Teknik akademi
                eğiTimleri baŞladı


     HABER                                                    devam edecektir. Eğitim yılının
     Ali Sürüm                                                  sonunda ise katılımcıları bir sınav
                                                           beklemektedir.” Eğitim programı-
                                                           nın katılımcılarından biri olan ve
     Rosatom Teknik Akademisi’nin                                        Obninsk Nükleer Enerji Mühendis-
     Akkuyu Nükleer Santrali persone-                                      liği Enstitüsü’nden mezun olduktan
     line yönelik eğitimleri Temmuz                                       sonra Akkuyu Nükleer şirketinde
     ayının başında başladı. Rosatom                                       bir yıldır çalışmakta olan Yunus
     Teknik Akademisi ve Rosenergoa-                                       Emre Saldıran ise, Rosatom Teknik
     tom Konzerni AŞ tarafından verilen                                     Akademisinde, reaktör bölümünde
     eğitimler kapsamında, 4 ay boyun-                                      kıdemli operatör olarak yetiştiril-
     ca, nükleer enerji alanında faaliyet                                    mek üzere eğitim alıyor. Saldıran,
     gösteren 72 Türk uzmana eğitim                                       “Akkuyu Nükleer Santralinin ilk
     verilecek. 6 programdan oluşacak                                      ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin
     ve Rusça olarak gerçekleşecek eği-                                     100’üncü yıldönümünün kutlana-
     tim programının teorik kısmı Ulusal                                     cağı 2023 yılında faaliyete geçmesi
     Nükleer Araştırmalar Üniversitesi                                      planlanıyor. Bize verilen görev, 5 yıl
     (MEPhI) Obninsk sahasında, staj                                       içinde santralin inşasının tamam-
     eğitimleri ise Leningrad ve Kali-  Akkuyu Nükleer’in çalışanları    tülmesi taleplerine uygun olarak  lanarak halkımıza elektrik enerjisi
     nin Nükleer Enerji Santrallerinde  olarak geri döndü. Proje Yöneticisi  genç uzmanlar, bilgi seviyelerinin  akışının sağlanmasıdır. Bu neden-
     yapılacak. MEPhI’ye bağlı Obninsk  Natalya Shulepova eğitimle ilgili  kontrolünün yanı sıra psikolojik  le bilgi birikimine gerçekten çok
     Nükleer Enerji Mühendisliği Ens-  şu bilgileri verdi: “Şu anda Akkuyu  ve fizyolojik inceleme prosedürle- ihtiyacımız var ve bu bağlamda her
     titüsü’nden eğitimlerini tamamla-  Nükleer Güç Santrali personel alım- rinden geçmektedirler. İlk grubun  türlü ağır eğitim yükünün altına
     yarak mezun olan Türk uzmanlar,   ları ve onların eğitimlerinin yürü- eğitim programı yıl sonuna kadar  girmeye hazırız” dedi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13