Page 9 - Enerji Dünyası - Kasım 2019
P. 9

Yorum                                                            9        Yazı Dizisi -1       Türkiye’de yıllarca
       aynı petrol yasası
        uygulana gelmiş
       ve bu yasanın de-

       ğişmesi konusun-
       da hükümetler ve
        siyasi-bürokratik
       iradeler hiçbir şey
       yapamamış ya da

        yapma isteği her
     türlü engelleme ens-
     trümanları kullanıla-
       rak engellenmiştir.


                      petrol arama çabalarımıza
                          engel olmaya çalışıyorlar


                    Cengiz       türlü kazanamamıştır. Petrolle ilgili milli şirketimiz  gelmiş ve bu yasanın değişmesi konusunda hü-
                   aYGün        TPAO üretim kapasitesi olarak, ülke tüketimini  kümetler ve siyasi-bürokratik iradeler hiçbir şey
                                                     yapamamış ya da yapma isteği her türlü engel-
                             karşılamada hiçbir zaman % 20’leri aşamamıştır.
             cengiz@enerjidunyasi.com.tr   Özellikle 1950’lerden sonra dış ticaret açıklarının  leme enstrümanları kullanılarak engellenmiştir.
                             ana parametresi petrole olan bağımlılık olmuş son  Türkiye de petrol arama ve çıkarma
                             çeyrek yüzyılda ise buna doğalgaz da eklenmiştir.
     Sevgili Enerji Dünyası okurları; bu sayımızda sizlere                      çabalarına engel olmaya çalıştılar
     hepimizin bildiği ama arka planında ne tür oyunların,  Türkiye petrol konusunda         Çünkü 2013 yılının Mayıs ayının son haftası ya-
     atraksiyonların, siyasi ve ekonomik ilişkilerin olduğu  bağımsız hareket edememiştir      pılan meclis görüşmelerinde petrol ile ilgili yasa
     meçhul bulunan petrol ve doğalgazla ilgili konuları  Türkiye petrol konusunda 2000’li yıllara kadar,  değişikliğine taraf olanların kimi medya veya
     kaleme almaya çalışacağım. Eminim ki! Türkiye’nin  pek de bağımsız hareket edememiş ve petrol  siyasi grup tarafından neredeyse, “Amerikan
     dünden bugüne petrol gerçeğiyle ilgili sizlerle pay- arama ve sondaj stratejisinde çok uluslu petrol şir- uşaklığı ve vatana ihanet” suçlaması ile muhatap
     laşacağım bilgi ve olaylar ilginizi çekecektir. ketlerinin dışsal baskısına boyun eğmek zorunda  olmaları, bu alandaki global “ekonomik tetikçile-

     Devletlerin sınırları petrol ile belirlenmiştir kalmıştır. Bu şirketlerin, piyasa, plan ve projeksi- rin” ne derece etkin olduğunu göstermektedir.
                             yonlarında Türkiye’nin petrol tüketimi hep büyük
     Petrol ve doğalgaz günümüz yaşamının en vazge-  bir alan teşkil etmiş olup, ülkedeki petrol üretimi  29 Mayıs 2013 gecesi petrol umudumuzu
     çilmez parçası olmaya devam etmektedir. Petrol  bu denklemde hep “belirlenmiş sabit bir miktar”- gerçekleştirecek fitil TBMM’de ateşlendi
     uzun yıllardır süre gelen enerji alanındaki hâkimi- dan öteye geçirtilmemiştir. Durumun böyle de- Ama tüm bunlara rağmen 29 Mayıs 2013 gecesi
     yetlerini sürdürmekte ve yakın gelecekte de sür-                         her tür engelleme ve lobi faaliyetlerine rağmen
     dürmeye devam edeceği kesin olarak gözükmek-   vam etmesi içinde; uluslararası petrol şirketlerin- çıkan petrol yasası ülkemizde petrol arama ve
     tedir. Osmanlı imparatorluğunun bitişiyle başlayan  ce her türlü “lobi” faaliyeti gerek ekonomik gerek  sondajı için çok ciddi bir süreci başlattı. 2002
                             yasal ve gerekse de gayri meşru şekilde durmak-
     süreçte ve 1. Dünya Savaşı sonrası, devletlerin  sızın süre gelmiş ve amacına da ulaşmıştır.  yılından bu yana ekonomideki dışa ve dış ekono-
     sınırlarının belirlenmesinde bile en temel belir-                        mik organizasyonlara bağımlılık azaldıkça petrol
     leyici değer “petrol olmuştur. O yıllarda temelleri  Türkler dışa bağımlı olmaya mecbur edilmiştir konusunda da “milli refleks ve inisiyatif” artmış
     atılan enerji ekonomisinde günümüzde bile “petrol  Bir ülke için en hayati ve stratejik ihtiyaç olan  ve TPAO’nun bütçesi birkaç kat artırılmıştır. Bu
     hakimiyeti” tartışmasız devam etmektedir.                            bağlamda da yeni arama ve bunun sonucu açılan
                             petrol konusunda ülkemiz; akla gelen her tür
     Türkiye kuruluşundan bu yana petrolde ve son   ulusal ve uluslararası atraksiyonlarla “dışa  kuyu sayısında çok ciddi artış ortaya çıkmıştır.
     çeyrek yüzyılda kullanımı gittikçe artan doğalgaz- bağımlı” olmaya maalesef ki mecbur kalmıştır.
     da maalesef kendi kendine yeterlik boyutunu bir  Türkiye’de yıllarca aynı petrol yasası uygulana    DEvAMI GELECEK SAYIMIZDA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14